Output

خروجی کلاس نهایی عمومی

یک دسته نمادین برای یک سنسور تولید شده توسط یک Operation .

Output<T> یک دسته نمادین برای یک Tensor<T> . مقدار تنسور با اجرای Operation in Session .

با اجرای رابط Operand ، نمونه های این کلاس نیز به عنوان عملوند برای نمونه های Op عمل می کنند.

روشهای عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.
نوع داده
dataType ()
DataType سنسور ارجاع داده شده توسط این خروجی را برمی گرداند.
بولی
برابر (شی o)
int
int
فهرست ()
شاخص را به خروجی های Operation برمی گرداند.
عمل
op ()
عملیاتی را که باعث تولید تنسور ارجاع شده توسط این خروجی می شود ، برمی گرداند.
شکل
شکل ()
شکل (که احتمالاً تا حدی مشخص است) تنسور ارجاع شده توسط این خروجی را برمی گرداند.
تنسور <T>
تنسور ()
در این خروجی تانسور را برمی گرداند.
رشته

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

ورودی به عملیات TensorFlow ، خروجی یک عملیات TensorFlow دیگر است. این روش برای بدست آوردن یک دسته نمادین استفاده می شود که نشان دهنده محاسبه ورودی است.

عمومی DataType dataType ()

DataType سنسور ارجاع داده شده توسط این خروجی را برمی گرداند.

برابر بولی عمومی (شی public o)

hashCode عمومی int ()

شاخص اعضای هیات عمومی ()

شاخص را به خروجی های Operation برمی گرداند.

عملیات عمومی op ()

عملیاتی را که باعث تولید تنسور ارجاع شده توسط این خروجی می شود ، برمی گرداند.

عمومی شکل شکل ()

شکل (که احتمالاً تا حدی مشخص است) تنسور ارجاع شده توسط این خروجی را برمی گرداند.

سنسور عمومی <T> سنسور ()

در این خروجی تانسور را برمی گرداند.

این عملیات فقط در خروجی عملیاتی که با اشتیاق اجرا می شود پشتیبانی می شود. برای محیط های نمودار ، سنسورهای خروجی باید با اجرای یک جلسه ، با استفاده از fetch(Output) .

برمی گردد
  • تنسور
پرتاب می کند
IllegalStateException اگر این خروجی از یک نمودار حاصل شود
همچنین مراجعه کنید

رشته عمومی toString ()