ResourceScatterNdMax

کلاس نهایی عمومی ResourceScatterNdMax

کلاس های تو در تو

کلاس ResourceScatterNdMax.Options ویژگی اختیاری برای ResourceScatterNdMax

روش های عمومی

شخص <T گسترش تعداد، U> ResourceScatterNdMax
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> کد عکس، عملوند <T> شاخص ها، عملوند <U> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceScatterNdMax جدید را بسته بندی می کند.
شخص ResourceScatterNdMax.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی استاتیک ResourceScatterNdMax ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> کد عکس، عملوند <T> شاخص ها، عملوند <U> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceScatterNdMax جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع یک دسته منبع باید از یک VarHandleOp باشد.
شاخص ها یک تانسور باید یکی از انواع زیر باشد: int32، int64. تانسوری از شاخص ها به رفر.
به روز رسانی ها یک تانسور باید همان نوع ref را داشته باشد. تانسور مقادیری که حداکثر عنصر آن با ref گرفته می شود
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceScatterNdMax

عمومی استاتیک ResourceScatterNdMax.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن یک بوول اختیاری پیش فرض ها به True. اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.