เวอร์ชัน TensorFlow API

TensorFlow api-docs เวอร์ชันต่อไปนี้พร้อมใช้งานแล้ว:

TensorFlow 2

TensorFlow 1

สาขาก่อนหน้านี้ของเอกสารสามารถพบได้บน GitHub