หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โมดูล: tf

TensorFlow 1 เวอร์ชัน ดูแหล่งที่มาบน GitHub

TensorFlow

 pip install tensorflow
 

โมดูล

โมดูล audio : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.audio

โมดูล autodiff : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.autodiff

โมดูล autograph : การแปลง Python ธรรมดาเป็นโค้ดกราฟ TensorFlow

โมดูล bitwise : การดำเนินการสำหรับการจัดการการแทนค่าฐานสองของจำนวนเต็ม

compat โมดูล: ฟังก์ชั่นที่เข้ากันได้

config โมดูล: API สาธารณะสำหรับ tf.config namespace

โมดูล data : tf.data.Dataset API สำหรับท่อป้อนข้อมูล

โมดูลการ debugging : Public API สำหรับ tf.debugging namespace

distribute โมดูล: ไลบรารีสำหรับเรียกใช้การคำนวณในอุปกรณ์หลายเครื่อง

โมดูล dtypes : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.dtypes

โมดูล errors : ประเภทข้อยกเว้นสำหรับข้อผิดพลาด TensorFlow

โมดูล estimator : เครื่องมือระดับสูงสำหรับการทำงานกับแบบจำลอง

โมดูล experimental : Public API สำหรับ tf.experimental namespace

โมดูล feature_column : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.feature_column

โมดูล graph_util : ผู้ช่วยในการจัดการกราฟเทนเซอร์ใน python

image โมดูล: Ops ภาพ

โมดูล initializers : Keras initializer serialization / deserialization

โมดูล io : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.io

keras โมดูล: การดำเนินงานของ Keras API หมายถึงการเป็น API ระดับสูงสำหรับ TensorFlow

โมดูล linalg : การดำเนินการสำหรับพีชคณิตเชิงเส้น

โมดูล lite : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.lite

โมดูลการ lookup : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.lookup

โมดูลการ losses : ฟังก์ชันการสูญเสียในตัว

โมดูล math : การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

โมดูล metrics : เมตริกในตัว

mixed_precision module: Public API สำหรับเนมสเปซ tf.mixed_precision

โมดูล mlir : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.mlir

โมดูล nest : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.nest

โมดูล nn : เครื่องห่อสำหรับปฏิบัติการ Neural Net (NN) แบบดั้งเดิม

โมดูล optimizers : คลาสเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในตัว

โมดูล profiler : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.profiler

โมดูล quantization : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.quantization

โมดูล queue : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.queue

โมดูล ragged : Ragged Tensors

โมดูล random : Public API สำหรับ tf.random namespace

โมดูล raw_ops : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.raw_ops

saved_model โมดูล: API สาธารณะสำหรับ tf.saved_model namespace

sets โมดูล: การดำเนินการชุด Tensorflow

โมดูล signal : การดำเนินการประมวลผลสัญญาณ

โมดูล sparse : การเป็นตัวแทนของเทนเซอร์แบบกระจัดกระจาย

โมดูล strings : การดำเนินการสำหรับการทำงานกับสตริง Tensors

โมดูล summary : การดำเนินการสำหรับการเขียนข้อมูลสรุปเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และการแสดงภาพ

โมดูล sysconfig : ไลบรารีการกำหนดค่าระบบ

โมดูล test : การทดสอบ

โมดูล tpu : Ops ที่เกี่ยวข้องกับ Tensor Processing Units

โมดูล train : รองรับรูปแบบการฝึกอบรม

โมดูล version : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.version

โมดูล xla : Public API สำหรับเนมสเปซ tf.xla

การเรียนการสอน

class AggregationMethod : วิธีการรวมรายการคลาสที่ใช้ในการรวมการไล่ระดับสี

class CriticalSection : ส่วนที่สำคัญ

class DType : แสดงประเภทขององค์ประกอบใน Tensor

class DeviceSpec : แสดงข้อกำหนด (อาจเป็นบางส่วน) สำหรับอุปกรณ์ TensorFlow

class GradientTape : บันทึกการดำเนินการสำหรับความแตกต่างอัตโนมัติ

class Graph : การคำนวณแบบ TensorFlow ซึ่งแสดงเป็น class Graph กระแสข้อมูล

class IndexedSlices : การแสดงชุดของเทนเซอร์ส class IndexedSlices แบบเบาบางในดัชนีที่กำหนด

class IndexedSlicesSpec : พิมพ์ข้อกำหนดสำหรับ tf.IndexedSlices

class Module :