هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

DataType

فهرست نهایی عمومی DataType

نوع عناصر موجود در Tensor به عنوان یک enum نشان می دهد.

روشهای ارثی

Enum Values

استاتیک عمومی نهایی DataType BOOL

بولی

عمومی استاتیک نهایی DataType DOUBLE

نقطه شناور دقت دو بیتی 64 بیتی.

استاتیک عمومی نهایی DataType FLOAT

نقطه شناور دقیق 32 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType INT32

عدد صحیح امضا شده 32 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType INT64

عدد صحیح امضا شده 64 بیتی.

عمومی استاتیک نهایی DataType STRING

دنباله ای از بایت ها.

TensorFlow برای دنباله ای دلخواه از بایت از نوع STRING استفاده می کند.

عمومی استاتیک نهایی DataType UINT8

عدد صحیح بدون بیت 8 بیتی.