هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Session.Run

جلسه استاتیک عمومی کلاس نهایی. اجرا کنید

تنتورهای خروجی و فراداده های بدست آمده هنگام اجرای جلسه.

مشاهده runAndFetchMetadata()

زمینه های

بایت عمومی [] فراداده (تجربی): فراداده مربوط به اجرا.
لیست عمومی < Tensor <؟ >> خروجی ها سنسورها از واکشی های درخواستی

سازندگان عمومی

روشهای ارثی

زمینه های

فراداده عمومی بایت []

(تجربی): فراداده مربوط به اجرا.

بافر پروتکل RunMetadata سریال سازی شده. بسته org.tensorflow عاری از هرگونه وابستگی به بافر پروتکل است تا بتواند با سیستم های محدود به منابع دوستانه باقی بماند (جایی که ممکن است چیزی مانند nanoproto مناسب تر باشد). هزینه آن این لکه مات است. این انتخاب در دست بررسی است و در هر زمان ممکن است معادل های بی خطر بیشتری برای این قسمت جایگزین شود.

فهرست عمومی < تانسور <؟ >> خروجی

سنسورها از واکشی های درخواستی

سازندگان عمومی

اجرای عمومی ()