هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

جلسه اجرا شود

جلسه استاتیک عمومی کلاس نهایی. اجرا کنید

تنتورهای خروجی و فراداده های بدست آمده هنگام اجرای جلسه.

مشاهده runAndFetchMetadata()

زمینه های

بایت عمومی [] فراداده (تجربی): فراداده مربوط به اجرا.
لیست عمومی < تنسور <؟ >> خروجی ها سنسورها از واکشی های درخواستی

سازندگان عمومی

روشهای ارثی

زمینه های

فراداده عمومی بایت []

(تجربی): فراداده مربوط به اجرا.

یک بافر پروتکل RunMetadata سریال سازی شده. بسته org.tensorflow عاری از هرگونه وابستگی به بافر پروتکل است تا بتواند با سیستم های محدود کننده منابع (در مواردی که چیزی مانند نانو پروتلو مناسب تر باشد) دوستانه باقی بماند. هزینه آن این لکه مات است. این انتخاب در دست بررسی است و در هر زمان ممکن است معادل های بی خطر بیشتری برای این قسمت جایگزین شود.

فهرست عمومی < تانسور <؟ >> خروجی

سنسورها از واکشی های درخواستی

سازندگان عمومی

اجرای عمومی ()