هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Shape

عمومی کلاس شکل نهایی

شکل تا حدی شناخته شده تانسور تولید شده توسط یک عملیات.

روشهای عمومی

بولی
برابر است (Object Obj)
int
شکل ثابت
make (long firstDimensionSize، long ... otherDimensionSize)
یک شکل به نمایندگی از یک مقدار N بعدی ایجاد کنید.
int
numDimensions ()
تعداد ابعاد نشان داده شده توسط این شکل.
شکل ثابت
اسکالر ()
یک شکل که نمایانگر یک مقیاس اسکالر است ایجاد کنید.
طولانی
اندازه (int i)
اندازه بعد i-th.
رشته
toString ()
شرح مختصر شکل برای اشکال زدایی.
شکل ثابت
ناشناخته ()
یک شکل ایجاد کنید که تعداد نامعلومی از ابعاد را نشان دهد.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

مساوی بولی عمومی (Object Obj)

hashCode عمومی int ()

عمومی استاتیک شکل را (بلند firstDimensionSize، طولانی ... otherDimensionSizes)

یک شکل به نمایندگی از یک مقدار N بعدی ایجاد کنید.

شکلی را ایجاد می کند که نمایانگر مقدار N بعدی است (N حداقل 1 است) ، با اندازه ارائه شده برای هر بعد. A -1 نشان می دهد که اندازه بعد مربوطه ناشناخته است. به عنوان مثال:

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

ابعاد عمومی int ()

تعداد ابعاد نشان داده شده توسط این شکل.

برمی گردد
  • -1 اگر تعداد ابعاد ناشناخته باشد ، 0 اگر شکل نمایانگر مقیاس ، 1 برای بردار ، 2 برای ماتریس و غیره باشد.

مقیاس عمومی استاتیک شکل ()

یک شکل که نمایانگر یک مقیاس اسکالر است ایجاد کنید.

اندازه عمومی بلند (int i)

اندازه بعد i-th.

برمی گردد
  • اندازه بعد درخواستی یا -1 اگر ناشناخته باشد.

رشته عمومی toString ()

شرح مختصر شکل برای اشکال زدایی.

شکل استاتیک عمومی ناشناخته ()

یک شکل ایجاد کنید که تعداد نامعلومی از ابعاد را نشان دهد.