هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Shape

عمومی کلاس شکل نهایی

شکل احتمالاً تا حدی شناخته شده یک تانسور که توسط یک عملیات تولید می شود.

روش های عمومی

بولی
برابر (شی OBJ)
بین المللی
شخص شکل
را (بلند firstDimensionSize، طولانی ... otherDimensionSizes)
شکلی ایجاد کنید که یک مقدار N بعدی را نشان می دهد.
بین المللی
numDimensions ()
تعداد ابعاد نشان داده شده توسط این شکل.
شخص شکل
اسکالر ()
شکلی ایجاد کنید که نشان دهنده یک مقدار اسکالر باشد.
طولانی
اندازه (اعضای هیات من)
اندازه بعد i.
رشته
متد toString ()
شرح مختصر شکلی که برای اشکال زدایی در نظر گرفته شده است.
شخص شکل
ناشناخته ()
شکلی ایجاد کنید که تعداد نامعلومی از ابعاد را نشان می دهد.

روش های ارثی

روش های عمومی

برابر بولی عمومی (OBJ شی)

هشکد هیات عمومی ()

عمومی استاتیک شکل را (بلند firstDimensionSize، طولانی ... otherDimensionSizes)

شکلی ایجاد کنید که یک مقدار N بعدی را نشان می دهد.

شکلی ایجاد می کند که یک مقدار N بعدی را نشان می دهد (N حداقل 1 باشد)، با اندازه ارائه شده برای هر بعد. A -1 نشان می دهد که اندازه ابعاد مربوطه ناشناخته است. به عنوان مثال:

// A 2-element vector.
 Shape vector = Shape.create(2);

 // A 2x3 matrix.
 Shape matrix = Shape.create(2, 3);

 // A matrix with 4 columns but an unknown number of rows.
 // This is typically used to indicate the shape of tensors that represent
 // a variable-sized batch of values. The Shape below might represent a
 // variable-sized batch of 4-element vectors.
 Shape batch = Shape.create(-1, 4);
 

numDimensions هیات عمومی ()

تعداد ابعاد نشان داده شده توسط این شکل.

برمی گرداند
  • -1 اگر تعداد ابعاد نامشخص است، 0 اگر شکل نشان دهنده یک اسکالر، 1 برای یک بردار، 2 برای یک ماتریس و غیره.

عمومی استاتیک شکل اسکالر ()

شکلی ایجاد کنید که نشان دهنده یک مقدار اسکالر باشد.

اندازه طولانی عمومی (اعضای هیات من)

اندازه بعد i.

برمی گرداند
  • اندازه بعد درخواستی یا -1 در صورت ناشناخته بودن.

عمومی رشته متد toString ()

شرح مختصر شکلی که برای اشکال زدایی در نظر گرفته شده است.

عمومی استاتیک شکل ناشناخته ()

شکلی ایجاد کنید که تعداد نامعلومی از ابعاد را نشان می دهد.