هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorFlow

کلاس نهایی عمومی TensorFlow

روش های کاربردی استاتیک توصیف زمان اجرا TensorFlow.

روشهای عمومی

بایت استاتیک []
loadLibrary (نام پرونده رشته)
کتابخانه پویا را در نام پرونده بارگیری کنید و عملیات و هسته های موجود در آن کتابخانه را ثبت کنید.
بایت استاتیک []
ثبت شدهOpList ()
تمام عملیات TensorFlow موجود در این فضای آدرس.
رشته ایستا
نسخه ()
نسخه زمان اجرای اصلی TensorFlow را برمی گرداند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

بایت استاتیک عمومی [] loadLibrary (نام پرونده رشته)

کتابخانه پویا را در نام پرونده بارگیری کنید و عملیات و هسته های موجود در آن کتابخانه را ثبت کنید.

مولفه های
نام فایل مسیر کتابخانه پویا حاوی عملیات و هسته برای بارگیری.
برمی گردد
  • بایت های سریال پیام پیام بافر پروتکل OpList که عملیات تعریف شده در کتابخانه را تعریف می کند.
پرتاب می کند
Uns رضایت LinkError اگر نام پرونده بارگیری نمی شود.

بایت استاتیک عمومی [] registeredOpList ()

تمام عملیات TensorFlow موجود در این فضای آدرس.

برمی گردد
  • نمایش سریال بافر پروتکل OpList ، که تمام عملیات موجود TensorFlow را لیست می کند.

نسخه رشته ای استاتیک عمومی ()

نسخه زمان اجرای اصلی TensorFlow را برمی گرداند.