بازبینی و اشکال زدایی مدل های جنگل تصمیم گیری

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت

در این کولب با نحوه بازرسی و ایجاد ساختار یک مدل به طور مستقیم آشنا خواهید شد. ما فرض می کنیم شما را با مفاهیم معرفی شده در آن آشنا هستند مبتدی و متوسط colabs.

در این کولب، شما:

 1. یک مدل جنگل تصادفی را آموزش دهید و به ساختار آن به صورت برنامه ای دسترسی پیدا کنید.

 2. یک مدل جنگل تصادفی با دست ایجاد کنید و از آن به عنوان یک مدل کلاسیک استفاده کنید.

برپایی

# Install TensorFlow Dececision Forests.
pip install tensorflow_decision_forests

# Use wurlitzer to capture training logs.
pip install wurlitzer
import tensorflow_decision_forests as tfdf

import os
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
import math
import collections

try:
 from wurlitzer import sys_pipes
except:
 from colabtools.googlelog import CaptureLog as sys_pipes

from IPython.core.magic import register_line_magic
from IPython.display import Javascript
WARNING:root:Failure to load the custom c++ tensorflow ops. This error is likely caused the version of TensorFlow and TensorFlow Decision Forests are not compatible.
WARNING:root:TF Parameter Server distributed training not available.

سلول کد پنهان ارتفاع خروجی را در colab محدود می کند.

یک جنگل تصادفی ساده را آموزش دهید

ما آموزش جنگل تصادفی مانند در COLAB مبتدی :

# Download the dataset
!wget -q https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/palmer_penguins/penguins.csv -O /tmp/penguins.csv

# Load a dataset into a Pandas Dataframe.
dataset_df = pd.read_csv("/tmp/penguins.csv")

# Show the first three examples.
print(dataset_df.head(3))

# Convert the pandas dataframe into a tf dataset.
dataset_tf = tfdf.keras.pd_dataframe_to_tf_dataset(dataset_df, label="species")

# Train the Random Forest
model = tfdf.keras.RandomForestModel(compute_oob_variable_importances=True)
model.fit(x=dataset_tf)
species   island bill_length_mm bill_depth_mm flipper_length_mm \
0 Adelie Torgersen      39.1      18.7       181.0  
1 Adelie Torgersen      39.5      17.4       186.0  
2 Adelie Torgersen      40.3      18.0       195.0  

  body_mass_g   sex year 
0    3750.0  male 2007 
1    3800.0 female 2007 
2    3250.0 female 2007
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow_decision_forests/keras/core.py:1612: FutureWarning: In a future version of pandas all arguments of DataFrame.drop except for the argument 'labels' will be keyword-only
 features_dataframe = dataframe.drop(label, 1)
6/6 [==============================] - 4s 17ms/step
[INFO kernel.cc:736] Start Yggdrasil model training
[INFO kernel.cc:737] Collect training examples
[INFO kernel.cc:392] Number of batches: 6
[INFO kernel.cc:393] Number of examples: 344
[INFO kernel.cc:759] Dataset:
Number of records: 344
Number of columns: 8

Number of columns by type:
  NUMERICAL: 5 (62.5%)
  CATEGORICAL: 3 (37.5%)

Columns:

NUMERICAL: 5 (62.5%)
  0: "bill_depth_mm" NUMERICAL num-nas:2 (0.581395%) mean:17.1512 min:13.1 max:21.5 sd:1.9719
  1: "bill_length_mm" NUMERICAL num-nas:2 (0.581395%) mean:43.9219 min:32.1 max:59.6 sd:5.4516
  2: "body_mass_g" NUMERICAL num-nas:2 (0.581395%) mean:4201.75 min:2700 max:6300 sd:800.781
  3: "flipper_length_mm" NUMERICAL num-nas:2 (0.581395%) mean:200.915 min:172 max:231 sd:14.0411
  6: "year" NUMERICAL mean:2008.03 min:2007 max:2009 sd:0.817166

CATEGORICAL: 3 (37.5%)
  4: "island" CATEGORICAL has-dict vocab-size:4 zero-ood-items most-frequent:"Biscoe" 168 (48.8372%)
  5: "sex" CATEGORICAL num-nas:11 (3.19767%) has-dict vocab-size:3 zero-ood-items most-frequent:"male" 168 (50.4505%)
  7: "__LABEL" CATEGORICAL integerized vocab-size:4 no-ood-item

Terminology:
  nas: Number of non-available (i.e. missing) values.
  ood: Out of dictionary.
  manually-defined: Attribute which type is manually defined by the user i.e. the type was not automatically inferred.
  tokenized: The attribute value is obtained through tokenization.
  has-dict: The attribute is attached to a string dictionary e.g. a categorical attribute stored as a string.
  vocab-size: Number of unique values.

[INFO kernel.cc:762] Configure learner
[INFO kernel.cc:787] Training config:
learner: "RANDOM_FOREST"
features: "bill_depth_mm"
features: "bill_length_mm"
features: "body_mass_g"
features: "flipper_length_mm"
features: "island"
features: "sex"
features: "year"
label: "__LABEL"
task: CLASSIFICATION
[yggdrasil_decision_forests.model.random_forest.proto.random_forest_config] {
 num_trees: 300
 decision_tree {
  max_depth: 16
  min_examples: 5
  in_split_min_examples_check: true
  missing_value_policy: GLOBAL_IMPUTATION
  allow_na_conditions: false
  categorical_set_greedy_forward {
   sampling: 0.1
   max_num_items: -1
   min_item_frequency: 1
  }
  growing_strategy_local {
  }
  categorical {
   cart {
   }
  }
  num_candidate_attributes_ratio: -1
  axis_aligned_split {
  }
  internal {
   sorting_strategy: PRESORTED
  }
 }
 winner_take_all_inference: true
 compute_oob_performances: true
 compute_oob_variable_importances: true
 adapt_bootstrap_size_ratio_for_maximum_training_duration: false
}

[INFO kernel.cc:790] Deployment config:
num_threads: 6

[INFO kernel.cc:817] Train model
[INFO random_forest.cc:315] Training random forest on 344 example(s) and 7 feature(s).
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 1/300 (tree index:0) done accuracy:0.964286 logloss:1.28727
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 11/300 (tree index:10) done accuracy:0.956268 logloss:0.584301
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 22/300 (tree index:21) done accuracy:0.965116 logloss:0.378823
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 35/300 (tree index:34) done accuracy:0.968023 logloss:0.178185
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 46/300 (tree index:45) done accuracy:0.973837 logloss:0.170304
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 58/300 (tree index:57) done accuracy:0.973837 logloss:0.171223
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 70/300 (tree index:69) done accuracy:0.979651 logloss:0.169564
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 83/300 (tree index:82) done accuracy:0.976744 logloss:0.17074
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 96/300 (tree index:95) done accuracy:0.976744 logloss:0.0736925
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 106/300 (tree index:105) done accuracy:0.976744 logloss:0.0748649
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 117/300 (tree index:116) done accuracy:0.976744 logloss:0.074671
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 130/300 (tree index:129) done accuracy:0.976744 logloss:0.0736275
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 140/300 (tree index:139) done accuracy:0.976744 logloss:0.0727718
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 152/300 (tree index:151) done accuracy:0.976744 logloss:0.0715068
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 162/300 (tree index:161) done accuracy:0.976744 logloss:0.0708994
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 173/300 (tree index:172) done accuracy:0.976744 logloss:0.069447
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 184/300 (tree index:183) done accuracy:0.976744 logloss:0.0695926
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 195/300 (tree index:194) done accuracy:0.976744 logloss:0.0690138
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 205/300 (tree index:204) done accuracy:0.976744 logloss:0.0694597
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 217/300 (tree index:216) done accuracy:0.976744 logloss:0.068122
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 229/300 (tree index:228) done accuracy:0.976744 logloss:0.0687641
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 239/300 (tree index:238) done accuracy:0.976744 logloss:0.067988
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 250/300 (tree index:249) done accuracy:0.976744 logloss:0.0690187
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 260/300 (tree index:259) done accuracy:0.976744 logloss:0.0690134
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 270/300 (tree index:269) done accuracy:0.976744 logloss:0.0689877
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 280/300 (tree index:279) done accuracy:0.976744 logloss:0.0689845
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 290/300 (tree index:288) done accuracy:0.976744 logloss:0.0690742
[INFO random_forest.cc:628] Training of tree 300/300 (tree index:299) done accuracy:0.976744 logloss:0.068949
[INFO random_forest.cc:696] Final OOB metrics: accuracy:0.976744 logloss:0.068949
[INFO kernel.cc:828] Export model in log directory: /tmp/tmpoqki9pfl
[INFO kernel.cc:836] Save model in resources
[INFO kernel.cc:988] Loading model from path
[INFO decision_forest.cc:590] Model loaded with 300 root(s), 5080 node(s), and 7 input feature(s).
[INFO abstract_model.cc:993] Engine "RandomForestGeneric" built
[INFO kernel.cc:848] Use fast generic engine
<keras.callbacks.History at 0x7f09eaa9cb90>

توجه داشته باشید که compute_oob_variable_importances=True بیش از حد پارامتر در سازنده مدل. این گزینه اهمیت متغیر Out-of-bag (OOB) را در طول آموزش محاسبه می کند. این محبوب است اهمیت متغیر جایگشت برای مدل های جنگل تصادفی.

محاسبه اهمیت متغیر OOB بر مدل نهایی تأثیر نمی گذارد، آموزش در مجموعه داده های بزرگ را کند می کند.

خلاصه مدل را بررسی کنید:

%set_cell_height 300

model.summary()
<IPython.core.display.Javascript object>
Model: "random_forest_model"
_________________________________________________________________
 Layer (type)        Output Shape       Param #  
=================================================================
=================================================================
Total params: 1
Trainable params: 0
Non-trainable params: 1
_________________________________________________________________
Type: "RANDOM_FOREST"
Task: CLASSIFICATION
Label: "__LABEL"

Input Features (7):
  bill_depth_mm
  bill_length_mm
  body_mass_g
  flipper_length_mm
  island
  sex
  year

No weights

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_ACCURACY:

  1.  "bill_length_mm" 0.151163 ################
  2.      "island" 0.008721 #
  3.   "bill_depth_mm" 0.000000 
  4.    "body_mass_g" 0.000000 
  5.        "sex" 0.000000 
  6.       "year" 0.000000 
  7. "flipper_length_mm" -0.002907 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AP_1_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.083305 ################
  2.      "island" 0.007664 #
  3. "flipper_length_mm" 0.003400 
  4.   "bill_depth_mm" 0.002741 
  5.    "body_mass_g" 0.000722 
  6.        "sex" 0.000644 
  7.       "year" 0.000000 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AP_2_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.508510 ################
  2.      "island" 0.023487 
  3.   "bill_depth_mm" 0.007744 
  4. "flipper_length_mm" 0.006008 
  5.    "body_mass_g" 0.003017 
  6.        "sex" 0.001537 
  7.       "year" -0.000245 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AP_3_VS_OTHERS:

  1.      "island" 0.002192 ################
  2.  "bill_length_mm" 0.001572 ############
  3.   "bill_depth_mm" 0.000497 #######
  4.        "sex" 0.000000 ####
  5.       "year" 0.000000 ####
  6.    "body_mass_g" -0.000053 ####
  7. "flipper_length_mm" -0.000890 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AUC_1_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.071306 ################
  2.      "island" 0.007299 #
  3. "flipper_length_mm" 0.004506 #
  4.   "bill_depth_mm" 0.002124 
  5.    "body_mass_g" 0.000548 
  6.        "sex" 0.000480 
  7.       "year" 0.000000 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AUC_2_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.108642 ################
  2.      "island" 0.014493 ##
  3.   "bill_depth_mm" 0.007406 #
  4. "flipper_length_mm" 0.005195 
  5.    "body_mass_g" 0.001012 
  6.        "sex" 0.000480 
  7.       "year" -0.000053 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_AUC_3_VS_OTHERS:

  1.      "island" 0.002126 ################
  2.  "bill_length_mm" 0.001393 ###########
  3.   "bill_depth_mm" 0.000293 #####
  4.        "sex" 0.000000 ###
  5.       "year" 0.000000 ###
  6.    "body_mass_g" -0.000037 ###
  7. "flipper_length_mm" -0.000550 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_1_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.083122 ################
  2.      "island" 0.010887 ##
  3. "flipper_length_mm" 0.003425 
  4.   "bill_depth_mm" 0.002731 
  5.    "body_mass_g" 0.000719 
  6.        "sex" 0.000641 
  7.       "year" 0.000000 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_2_VS_OTHERS:

  1.  "bill_length_mm" 0.497611 ################
  2.      "island" 0.024045 
  3.   "bill_depth_mm" 0.007734 
  4. "flipper_length_mm" 0.006017 
  5.    "body_mass_g" 0.003000 
  6.        "sex" 0.001528 
  7.       "year" -0.000243 

Variable Importance: MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_3_VS_OTHERS:

  1.      "island" 0.002187 ################
  2.  "bill_length_mm" 0.001568 ############
  3.   "bill_depth_mm" 0.000495 #######
  4.        "sex" 0.000000 ####
  5.       "year" 0.000000 ####
  6.    "body_mass_g" -0.000053 ####
  7. "flipper_length_mm" -0.000886 

Variable Importance: MEAN_MIN_DEPTH:

  1.      "__LABEL" 3.479602 ################
  2.       "year" 3.463891 ###############
  3.        "sex" 3.430498 ###############
  4.    "body_mass_g" 2.898112 ###########
  5.      "island" 2.388925 ########
  6.   "bill_depth_mm" 2.336100 #######
  7.  "bill_length_mm" 1.282960 
  8. "flipper_length_mm" 1.270079 

Variable Importance: NUM_AS_ROOT:

  1. "flipper_length_mm" 157.000000 ################
  2.  "bill_length_mm" 76.000000 #######
  3.   "bill_depth_mm" 52.000000 #####
  4.      "island" 12.000000 
  5.    "body_mass_g" 3.000000 

Variable Importance: NUM_NODES:

  1.  "bill_length_mm" 778.000000 ################
  2.   "bill_depth_mm" 463.000000 #########
  3. "flipper_length_mm" 414.000000 ########
  4.      "island" 342.000000 ######
  5.    "body_mass_g" 338.000000 ######
  6.        "sex" 36.000000 
  7.       "year" 19.000000 

Variable Importance: SUM_SCORE:

  1.  "bill_length_mm" 36515.793787 ################
  2. "flipper_length_mm" 35120.434174 ###############
  3.      "island" 14669.408395 ######
  4.   "bill_depth_mm" 14515.446617 ######
  5.    "body_mass_g" 3485.330881 #
  6.        "sex" 354.201073 
  7.       "year" 49.737758 Winner take all: true
Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.068949
Number of trees: 300
Total number of nodes: 5080

Number of nodes by tree:
Count: 300 Average: 16.9333 StdDev: 3.10197
Min: 11 Max: 31 Ignored: 0
----------------------------------------------
[ 11, 12) 6  2.00%  2.00% #
[ 12, 13) 0  0.00%  2.00%
[ 13, 14) 46 15.33% 17.33% #####
[ 14, 15) 0  0.00% 17.33%
[ 15, 16) 70 23.33% 40.67% ########
[ 16, 17) 0  0.00% 40.67%
[ 17, 18) 84 28.00% 68.67% ##########
[ 18, 19) 0  0.00% 68.67%
[ 19, 20) 46 15.33% 84.00% #####
[ 20, 21) 0  0.00% 84.00%
[ 21, 22) 30 10.00% 94.00% ####
[ 22, 23) 0  0.00% 94.00%
[ 23, 24) 13  4.33% 98.33% ##
[ 24, 25) 0  0.00% 98.33%
[ 25, 26) 2  0.67% 99.00%
[ 26, 27) 0  0.00% 99.00%
[ 27, 28) 2  0.67% 99.67%
[ 28, 29) 0  0.00% 99.67%
[ 29, 30) 0  0.00% 99.67%
[ 30, 31] 1  0.33% 100.00%

Depth by leafs:
Count: 2690 Average: 3.53271 StdDev: 1.06789
Min: 2 Max: 7 Ignored: 0
----------------------------------------------
[ 2, 3) 545 20.26% 20.26% ######
[ 3, 4) 747 27.77% 48.03% ########
[ 4, 5) 888 33.01% 81.04% ##########
[ 5, 6) 444 16.51% 97.55% #####
[ 6, 7) 62  2.30% 99.85% #
[ 7, 7]  4  0.15% 100.00%

Number of training obs by leaf:
Count: 2690 Average: 38.3643 StdDev: 44.8651
Min: 5 Max: 155 Ignored: 0
----------------------------------------------
[  5, 12) 1474 54.80% 54.80% ##########
[ 12, 20) 124  4.61% 59.41% #
[ 20, 27)  48  1.78% 61.19%
[ 27, 35)  74  2.75% 63.94% #
[ 35, 42)  58  2.16% 66.10%
[ 42, 50)  85  3.16% 69.26% #
[ 50, 57)  96  3.57% 72.83% #
[ 57, 65)  87  3.23% 76.06% #
[ 65, 72)  49  1.82% 77.88%
[ 72, 80)  23  0.86% 78.74%
[ 80, 88)  30  1.12% 79.85%
[ 88, 95)  23  0.86% 80.71%
[ 95, 103)  42  1.56% 82.27%
[ 103, 110)  62  2.30% 84.57%
[ 110, 118) 115  4.28% 88.85% #
[ 118, 125) 115  4.28% 93.12% #
[ 125, 133)  98  3.64% 96.77% #
[ 133, 140)  49  1.82% 98.59%
[ 140, 148)  31  1.15% 99.74%
[ 148, 155]  7  0.26% 100.00%

Attribute in nodes:
  778 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  463 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  414 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  342 : island [CATEGORICAL]
  338 : body_mass_g [NUMERICAL]
  36 : sex [CATEGORICAL]
  19 : year [NUMERICAL]

Attribute in nodes with depth <= 0:
  157 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  76 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  52 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  12 : island [CATEGORICAL]
  3 : body_mass_g [NUMERICAL]

Attribute in nodes with depth <= 1:
  250 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  244 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  183 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  170 : island [CATEGORICAL]
  53 : body_mass_g [NUMERICAL]

Attribute in nodes with depth <= 2:
  462 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  320 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  310 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  287 : island [CATEGORICAL]
  162 : body_mass_g [NUMERICAL]
  9 : sex [CATEGORICAL]
  5 : year [NUMERICAL]

Attribute in nodes with depth <= 3:
  669 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  410 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  383 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  328 : island [CATEGORICAL]
  286 : body_mass_g [NUMERICAL]
  32 : sex [CATEGORICAL]
  10 : year [NUMERICAL]

Attribute in nodes with depth <= 5:
  778 : bill_length_mm [NUMERICAL]
  462 : bill_depth_mm [NUMERICAL]
  413 : flipper_length_mm [NUMERICAL]
  342 : island [CATEGORICAL]
  338 : body_mass_g [NUMERICAL]
  36 : sex [CATEGORICAL]
  19 : year [NUMERICAL]

Condition type in nodes:
  2012 : HigherCondition
  378 : ContainsBitmapCondition
Condition type in nodes with depth <= 0:
  288 : HigherCondition
  12 : ContainsBitmapCondition
Condition type in nodes with depth <= 1:
  730 : HigherCondition
  170 : ContainsBitmapCondition
Condition type in nodes with depth <= 2:
  1259 : HigherCondition
  296 : ContainsBitmapCondition
Condition type in nodes with depth <= 3:
  1758 : HigherCondition
  360 : ContainsBitmapCondition
Condition type in nodes with depth <= 5:
  2010 : HigherCondition
  378 : ContainsBitmapCondition
Node format: NOT_SET

Training OOB:
  trees: 1, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.964286 logloss:1.28727
  trees: 11, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.956268 logloss:0.584301
  trees: 22, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.965116 logloss:0.378823
  trees: 35, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.968023 logloss:0.178185
  trees: 46, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.973837 logloss:0.170304
  trees: 58, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.973837 logloss:0.171223
  trees: 70, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.979651 logloss:0.169564
  trees: 83, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.17074
  trees: 96, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0736925
  trees: 106, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0748649
  trees: 117, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.074671
  trees: 130, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0736275
  trees: 140, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0727718
  trees: 152, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0715068
  trees: 162, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0708994
  trees: 173, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.069447
  trees: 184, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0695926
  trees: 195, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0690138
  trees: 205, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0694597
  trees: 217, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.068122
  trees: 229, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0687641
  trees: 239, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.067988
  trees: 250, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0690187
  trees: 260, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0690134
  trees: 270, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0689877
  trees: 280, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0689845
  trees: 290, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.0690742
  trees: 300, Out-of-bag evaluation: accuracy:0.976744 logloss:0.068949

توجه داشته باشید که importances متغیر های متعدد را با نام MEAN_DECREASE_IN_* .

طراحی مدل

بعد، مدل را رسم کنید.

Random Forest یک مدل بزرگ است (این مدل دارای 300 درخت و ~ 5k گره است؛ خلاصه بالا را ببینید). بنابراین، فقط اولین درخت را رسم کنید و گره ها را به عمق 3 محدود کنید.

tfdf.model_plotter.plot_model_in_colab(model, tree_idx=0, max_depth=3)

ساختار مدل را بررسی کنید

ساختار مدل و متا داده از طریق بازرس ایجاد شده توسط موجود است make_inspector() .

inspector = model.make_inspector()

برای مدل ما، فیلدهای بازرس موجود عبارتند از:

[field for field in dir(inspector) if not field.startswith("_")]
['MODEL_NAME',
 'dataspec',
 'evaluation',
 'export_to_tensorboard',
 'extract_all_trees',
 'extract_tree',
 'features',
 'iterate_on_nodes',
 'label',
 'label_classes',
 'model_type',
 'num_trees',
 'objective',
 'specialized_header',
 'task',
 'training_logs',
 'variable_importances',
 'winner_take_all_inference']

به یاد داشته باشید تا ببینید که از API مرجع و یا استفاده ? برای مستندات داخلی

?inspector.model_type

برخی از متا داده های مدل:

print("Model type:", inspector.model_type())
print("Number of trees:", inspector.num_trees())
print("Objective:", inspector.objective())
print("Input features:", inspector.features())
Model type: RANDOM_FOREST
Number of trees: 300
Objective: Classification(label=__LABEL, class=None, num_classes=3)
Input features: ["bill_depth_mm" (1; #0), "bill_length_mm" (1; #1), "body_mass_g" (1; #2), "flipper_length_mm" (1; #3), "island" (4; #4), "sex" (4; #5), "year" (1; #6)]

evaluate() ارزیابی مدل محاسبه شده در طول آموزش است. مجموعه داده مورد استفاده برای این ارزیابی به الگوریتم بستگی دارد. برای مثال، می‌تواند مجموعه داده اعتبارسنجی یا مجموعه داده‌های خارج از کیسه باشد.

inspector.evaluation()
Evaluation(num_examples=344, accuracy=0.9767441860465116, loss=0.06894904488784283, rmse=None, ndcg=None, aucs=None)

اهمیت متغیر عبارتند از:

print(f"Available variable importances:")
for importance in inspector.variable_importances().keys():
 print("\t", importance)
Available variable importances:
   MEAN_DECREASE_IN_AUC_3_VS_OTHERS
   NUM_AS_ROOT
   MEAN_DECREASE_IN_AUC_2_VS_OTHERS
   MEAN_DECREASE_IN_AP_2_VS_OTHERS
   MEAN_DECREASE_IN_ACCURACY
   SUM_SCORE
   MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_2_VS_OTHERS
   MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_3_VS_OTHERS
   MEAN_DECREASE_IN_AP_3_VS_OTHERS
   MEAN_DECREASE_IN_AUC_1_VS_OTHERS
   MEAN_MIN_DEPTH
   MEAN_DECREASE_IN_PRAUC_1_VS_OTHERS
   NUM_NODES
   MEAN_DECREASE_IN_AP_1_VS_OTHERS

اهمیت متغیرهای مختلف معنایی متفاوتی دارند. به عنوان مثال، یکی از ویژگی های با کاهش متوسط در AUC از 0.05 بدان معنی است که از بین بردن این ویژگی را از مجموعه داده های آموزشی به کاهش / 5٪ صدمه زدن به AUC.

# Mean decrease in AUC of the class 1 vs the others.
inspector.variable_importances()["MEAN_DECREASE_IN_AUC_1_VS_OTHERS"]
[("bill_length_mm" (1; #1), 0.0713061951754389),
 ("island" (4; #4), 0.007298519736842035),
 ("flipper_length_mm" (1; #3), 0.004505893640351366),
 ("bill_depth_mm" (1; #0), 0.0021244517543865804),
 ("body_mass_g" (1; #2), 0.0005482456140351033),
 ("sex" (4; #5), 0.00047971491228060437),
 ("year" (1; #6), 0.0)]

در نهایت، به ساختار درختی واقعی دسترسی پیدا کنید:

inspector.extract_tree(tree_idx=0)
Tree(NonLeafNode(condition=(bill_length_mm >= 43.25; miss=True), pos_child=NonLeafNode(condition=(island in ['Biscoe']; miss=True), pos_child=NonLeafNode(condition=(bill_depth_mm >= 17.225584030151367; miss=False), pos_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.16666666666666666, 0.0, 0.8333333333333334],n=6.0)), neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.0, 0.0, 1.0],n=104.0)), value=ProbabilityValue([0.00909090909090909, 0.0, 0.990909090909091],n=110.0)), neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.0, 1.0, 0.0],n=61.0)), value=ProbabilityValue([0.005847953216374269, 0.3567251461988304, 0.6374269005847953],n=171.0)), neg_child=NonLeafNode(condition=(bill_depth_mm >= 15.100000381469727; miss=True), pos_child=NonLeafNode(condition=(flipper_length_mm >= 187.5; miss=True), pos_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([1.0, 0.0, 0.0],n=104.0)), neg_child=NonLeafNode(condition=(bill_length_mm >= 42.30000305175781; miss=True), pos_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.0, 1.0, 0.0],n=5.0)), neg_child=NonLeafNode(condition=(bill_length_mm >= 40.55000305175781; miss=True), pos_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.8, 0.2, 0.0],n=5.0)), neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([1.0, 0.0, 0.0],n=53.0)), value=ProbabilityValue([0.9827586206896551, 0.017241379310344827, 0.0],n=58.0)), value=ProbabilityValue([0.9047619047619048, 0.09523809523809523, 0.0],n=63.0)), value=ProbabilityValue([0.9640718562874252, 0.03592814371257485, 0.0],n=167.0)), neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue([0.0, 0.0, 1.0],n=6.0)), value=ProbabilityValue([0.930635838150289, 0.03468208092485549, 0.03468208092485549],n=173.0)), value=ProbabilityValue([0.47093023255813954, 0.19476744186046513, 0.33430232558139533],n=344.0)),label_classes={self.label_classes})

استخراج درخت کارآمد نیست. اگر سرعت مهم است، بازرسی مدل را می توان با انجام iterate_on_nodes() به جای روش. این روش یک تکرار کننده پیمایش پیش‌سفارش عمقی در تمام گره‌های مدل است.

برای مثال زیر، تعداد دفعات استفاده از هر ویژگی را محاسبه می کند (این یک نوع اهمیت متغیر ساختاری است):

# number_of_use[F] will be the number of node using feature F in its condition.
number_of_use = collections.defaultdict(lambda: 0)

# Iterate over all the nodes in a Depth First Pre-order traversals.
for node_iter in inspector.iterate_on_nodes():

 if not isinstance(node_iter.node, tfdf.py_tree.node.NonLeafNode):
  # Skip the leaf nodes
  continue

 # Iterate over all the features used in the condition.
 # By default, models are "oblique" i.e. each node tests a single feature.
 for feature in node_iter.node.condition.features():
  number_of_use[feature] += 1

print("Number of condition nodes per features:")
for feature, count in number_of_use.items():
 print("\t", feature.name, ":", count)
Number of condition nodes per features:
   bill_length_mm : 778
   bill_depth_mm : 463
   flipper_length_mm : 414
   island : 342
   body_mass_g : 338
   year : 19
   sex : 36

ساخت مدل با دست

در این بخش شما یک مدل جنگل تصادفی کوچک را با دست ایجاد می کنید. برای سهولت بیشتر، مدل فقط شامل یک درخت ساده است:

3 label classes: Red, blue and green.
2 features: f1 (numerical) and f2 (string categorical)

f1>=1.5
  ├─(pos)─ f2 in ["cat","dog"]
  │     ├─(pos)─ value: [0.8, 0.1, 0.1]
  │     └─(neg)─ value: [0.1, 0.8, 0.1]
  └─(neg)─ value: [0.1, 0.1, 0.8]
# Create the model builder
builder = tfdf.builder.RandomForestBuilder(
  path="/tmp/manual_model",
  objective=tfdf.py_tree.objective.ClassificationObjective(
    label="color", classes=["red", "blue", "green"]))

هر درخت یکی یکی اضافه می شود.

# So alias
Tree = tfdf.py_tree.tree.Tree
SimpleColumnSpec = tfdf.py_tree.dataspec.SimpleColumnSpec
ColumnType = tfdf.py_tree.dataspec.ColumnType
# Nodes
NonLeafNode = tfdf.py_tree.node.NonLeafNode
LeafNode = tfdf.py_tree.node.LeafNode
# Conditions
NumericalHigherThanCondition = tfdf.py_tree.condition.NumericalHigherThanCondition
CategoricalIsInCondition = tfdf.py_tree.condition.CategoricalIsInCondition
# Leaf values
ProbabilityValue = tfdf.py_tree.value.ProbabilityValue

builder.add_tree(
  Tree(
    NonLeafNode(
      condition=NumericalHigherThanCondition(
        feature=SimpleColumnSpec(name="f1", type=ColumnType.NUMERICAL),
        threshold=1.5,
        missing_evaluation=False),
      pos_child=NonLeafNode(
        condition=CategoricalIsInCondition(
          feature=SimpleColumnSpec(name="f2",type=ColumnType.CATEGORICAL),
          mask=["cat", "dog"],
          missing_evaluation=False),
        pos_child=LeafNode(value=ProbabilityValue(probability=[0.8, 0.1, 0.1], num_examples=10)),
        neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue(probability=[0.1, 0.8, 0.1], num_examples=20))),
      neg_child=LeafNode(value=ProbabilityValue(probability=[0.1, 0.1, 0.8], num_examples=30)))))

پایان نوشتن درخت

builder.close()
[INFO kernel.cc:988] Loading model from path
[INFO decision_forest.cc:590] Model loaded with 1 root(s), 5 node(s), and 2 input feature(s).
[INFO kernel.cc:848] Use fast generic engine
2021-11-08 12:19:14.555155: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/manual_model/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: /tmp/manual_model/assets

اکنون می توانید مدل را به عنوان یک مدل keras معمولی باز کنید و پیش بینی کنید:

manual_model = tf.keras.models.load_model("/tmp/manual_model")
[INFO kernel.cc:988] Loading model from path
[INFO decision_forest.cc:590] Model loaded with 1 root(s), 5 node(s), and 2 input feature(s).
[INFO kernel.cc:848] Use fast generic engine
examples = tf.data.Dataset.from_tensor_slices({
    "f1": [1.0, 2.0, 3.0],
    "f2": ["cat", "cat", "bird"]
  }).batch(2)

predictions = manual_model.predict(examples)

print("predictions:\n",predictions)
predictions:
 [[0.1 0.1 0.8]
 [0.8 0.1 0.1]
 [0.1 0.8 0.1]]

دسترسی به ساختار:

yggdrasil_model_path = manual_model.yggdrasil_model_path_tensor().numpy().decode("utf-8")
print("yggdrasil_model_path:",yggdrasil_model_path)

inspector = tfdf.inspector.make_inspector(yggdrasil_model_path)
print("Input features:", inspector.features())
yggdrasil_model_path: /tmp/manual_model/assets/
Input features: ["f1" (1; #1), "f2" (4; #2)]

و البته، می توانید این مدل دستی ساخته شده را رسم کنید:

tfdf.model_plotter.plot_model_in_colab(manual_model)