דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

TensorFlow Hub איתור אובייקטים קולאב

צפה ב- TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב צפה ב- GitHub הורד מחברת ראה דגמי TF Hub

ברוך הבא למכלאת איתור האובייקטים של TensorFlow Hub! מחברת זו תעביר את השלבים להפעלת מודל זיהוי אובייקטים "מחוץ לקופסה" על תמונות.

עוד דגמים

אוסף זה מכיל מודלים לגילוי אובייקטים TF 2 שהוכשרו במערך הנתונים של COCO 2017. כאן תוכל למצוא את כל הדגמים לזיהוי אובייקטים המתארחים כעת ב- tfhub.dev .

יבוא והתקנה

בואו נתחיל בייבוא ​​הבסיס.

import os
import pathlib

import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

import io
import scipy.misc
import numpy as np
from six import BytesIO
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
from six.moves.urllib.request import urlopen

import tensorflow as tf
import tensorflow_hub as hub

tf.get_logger().setLevel('ERROR')

כלי עזר

הפעל את התא הבא כדי ליצור כמה כלים שיהיה צורך בהמשך:

 • שיטת עוזר לטעינת תמונה
 • מפת שם הדגם לידית TF Hub
 • רשימת צמרות עם מקשי אנוש עבור מערך הנתונים של COCO 2017. זה נחוץ לדגמים עם מקלדות.

# @title Run this!!

def load_image_into_numpy_array(path):
 """Load an image from file into a numpy array.

 Puts image into numpy array to feed into tensorflow graph.
 Note that by convention we put it into a numpy array with shape
 (height, width, channels), where channels=3 for RGB.

 Args:
  path: the file path to the image

 Returns:
  uint8 numpy array with shape (img_height, img_width, 3)
 """
 image = None
 if(path.startswith('http')):
  response = urlopen(path)
  image_data = response.read()
  image_data = BytesIO(image_data)
  image = Image.open(image_data)
 else:
  image_data = tf.io.gfile.GFile(path, 'rb').read()
  image = Image.open(BytesIO(image_data))

 (im_width, im_height) = image.size
 return np.array(image.getdata()).reshape(
   (1, im_height, im_width, 3)).astype(np.uint8)


ALL_MODELS = {
'CenterNet HourGlass104 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/hourglass_512x512/1',
'CenterNet HourGlass104 Keypoints 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/hourglass_512x512_kpts/1',
'CenterNet HourGlass104 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/hourglass_1024x1024/1',
'CenterNet HourGlass104 Keypoints 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/hourglass_1024x1024_kpts/1',
'CenterNet Resnet50 V1 FPN 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/resnet50v1_fpn_512x512/1',
'CenterNet Resnet50 V1 FPN Keypoints 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/resnet50v1_fpn_512x512_kpts/1',
'CenterNet Resnet101 V1 FPN 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/resnet101v1_fpn_512x512/1',
'CenterNet Resnet50 V2 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/resnet50v2_512x512/1',
'CenterNet Resnet50 V2 Keypoints 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/centernet/resnet50v2_512x512_kpts/1',
'EfficientDet D0 512x512' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d0/1',
'EfficientDet D1 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d1/1',
'EfficientDet D2 768x768' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d2/1',
'EfficientDet D3 896x896' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d3/1',
'EfficientDet D4 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d4/1',
'EfficientDet D5 1280x1280' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d5/1',
'EfficientDet D6 1280x1280' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d6/1',
'EfficientDet D7 1536x1536' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/efficientdet/d7/1',
'SSD MobileNet v2 320x320' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/ssd_mobilenet_v2/2',
'SSD MobileNet V1 FPN 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/ssd_mobilenet_v1/fpn_640x640/1',
'SSD MobileNet V2 FPNLite 320x320' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/ssd_mobilenet_v2/fpnlite_320x320/1',
'SSD MobileNet V2 FPNLite 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/ssd_mobilenet_v2/fpnlite_640x640/1',
'SSD ResNet50 V1 FPN 640x640 (RetinaNet50)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet50_v1_fpn_640x640/1',
'SSD ResNet50 V1 FPN 1024x1024 (RetinaNet50)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet50_v1_fpn_1024x1024/1',
'SSD ResNet101 V1 FPN 640x640 (RetinaNet101)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet101_v1_fpn_640x640/1',
'SSD ResNet101 V1 FPN 1024x1024 (RetinaNet101)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet101_v1_fpn_1024x1024/1',
'SSD ResNet152 V1 FPN 640x640 (RetinaNet152)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet152_v1_fpn_640x640/1',
'SSD ResNet152 V1 FPN 1024x1024 (RetinaNet152)' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/retinanet/resnet152_v1_fpn_1024x1024/1',
'Faster R-CNN ResNet50 V1 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet50_v1_640x640/1',
'Faster R-CNN ResNet50 V1 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet50_v1_1024x1024/1',
'Faster R-CNN ResNet50 V1 800x1333' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet50_v1_800x1333/1',
'Faster R-CNN ResNet101 V1 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet101_v1_640x640/1',
'Faster R-CNN ResNet101 V1 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet101_v1_1024x1024/1',
'Faster R-CNN ResNet101 V1 800x1333' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet101_v1_800x1333/1',
'Faster R-CNN ResNet152 V1 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet152_v1_640x640/1',
'Faster R-CNN ResNet152 V1 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet152_v1_1024x1024/1',
'Faster R-CNN ResNet152 V1 800x1333' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/resnet152_v1_800x1333/1',
'Faster R-CNN Inception ResNet V2 640x640' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/inception_resnet_v2_640x640/1',
'Faster R-CNN Inception ResNet V2 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/faster_rcnn/inception_resnet_v2_1024x1024/1',
'Mask R-CNN Inception ResNet V2 1024x1024' : 'https://tfhub.dev/tensorflow/mask_rcnn/inception_resnet_v2_1024x1024/1'
}

IMAGES_FOR_TEST = {
 'Beach' : 'models/research/object_detection/test_images/image2.jpg',
 'Dogs' : 'models/research/object_detection/test_images/image1.jpg',
 # By Heiko Gorski, Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Naxos_Taverna.jpg
 'Naxos Taverna' : 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Naxos_Taverna.jpg',
 # Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Coleoptera_of_the_British_islands_(Plate_125)_(8592917784).jpg
 'Beatles' : 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/The_Coleoptera_of_the_British_islands_%28Plate_125%29_%288592917784%29.jpg',
 # By Américo Toledano, Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Maim%C3%B3nides,_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg
 'Phones' : 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Biblioteca_Maim%C3%B3nides%2C_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg/1024px-Biblioteca_Maim%C3%B3nides%2C_Campus_Universitario_de_Rabanales_007.jpg',
 # Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_smaller_British_birds_(8053836633).jpg
 'Birds' : 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/The_smaller_British_birds_%288053836633%29.jpg',
}

COCO17_HUMAN_POSE_KEYPOINTS = [(0, 1),
 (0, 2),
 (1, 3),
 (2, 4),
 (0, 5),
 (0, 6),
 (5, 7),
 (7, 9),
 (6, 8),
 (8, 10),
 (5, 6),
 (5, 11),
 (6, 12),
 (11, 12),
 (11, 13),
 (13, 15),
 (12, 14),
 (14, 16)]