לשמור את התאריך! קלט / פלט של Google חוזר 18-20 במאי הירשם עכשיו
דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

בינוני וידאו באמצעות התפתחויות תלת מימד

צפה ב- TensorFlow.org הפעל בגוגל קולאב צפה ב- GitHub הורד מחברת ראה מודל TF Hub

יונפנג לי, דומיניק רובלק, ומרקו טגליאסאצ'י. מכאן ושם: וידאו המורכב ממשיכות 3D ישירות, 2019.

https://arxiv.org/abs/1905.10240

מאפייני הרכזת הנוכחיים:

 • יש מודלים לסרטוני דחיפה של רובוט BAIR ולמערכת וידאו של KTH לפעולה (אם כי המכלאה הזו משתמשת רק ב- BAIR)
 • מערך BAIR כבר זמין ב- Hub. עם זאת, סרטוני KTH צריכים להיות מסופקים על ידי המשתמשים עצמם.
 • הערכה בלבד (יצירת וידאו) לעת עתה
 • גודל האצווה וגודל המסגרת מקודדים קשה

להכין

מכיוון ש- tfds.load('bair_robot_pushing_small', split='test') יוריד ארכיון של 30 ג'יגה-בתים המכיל גם את נתוני האימון, אנו מורידים ארכיון מופרד המכיל רק את נתוני הבדיקה tfds.load('bair_robot_pushing_small', split='test') . מערך הנתונים המשומש פורסם על ידי מאמר זה ומורשה כ- Creative Commons BY 4.0.

import tensorflow as tf

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_datasets as tfds

from tensorflow_datasets.core import SplitGenerator
from tensorflow_datasets.video.bair_robot_pushing import BairRobotPushingSmall

import tempfile
import pathlib

TEST_DIR = pathlib.Path(tempfile.mkdtemp()) / "bair_robot_pushing_small/softmotion30_44k/test/"
# Download the test split to $TEST_DIR
mkdir -p $TEST_DIR
wget -nv https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/bair_test_traj_0_to_255.tfrecords -O $TEST_DIR/traj_0_to_255.tfrecords
2020-11-24 16:56:46 URL:https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/bair_test_traj_0_to_255.tfrecords [189852160/189852160] -> "/tmp/tmprp6sbsge/bair_robot_pushing_small/softmotion30_44k/test/traj_0_to_255.tfrecords" [1]
# Since the dataset builder expects the train and test split to be downloaded,
# patch it so it only expects the test data to be available
builder = BairRobotPushingSmall()
test_generator = SplitGenerator(name='test', gen_kwargs={"filedir": str(TEST_DIR)})
builder._split_generators = lambda _: [test_generator]
builder.download_and_prepare()
Downloading and preparing dataset bair_robot_pushing_small/2.0.0 (download: 30.06 GiB, generated: Unknown size, total: 30.06 GiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/bair_robot_pushing_small/2.0.0...
WARNING:tensorflow:From /home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_datasets/video/bair_robot_pushing.py:103: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
WARNING:tensorflow:From /home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_datasets/video/bair_robot_pushing.py:103: tf_record_iterator (from tensorflow.python.lib.io.tf_record) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use eager execution and: 
`tf.data.TFRecordDataset(path)`
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/bair_robot_pushing_small/2.0.0.incompleteDSWCD5/bair_robot_pushing_small-test.tfrecord
Dataset bair_robot_pushing_small downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/bair_robot_pushing_small/2.0.0. Subsequent calls will reuse this data.

BAIR: הדגמה המבוססת על קלט מערכים קהה

WARNING:tensorflow:From /home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_datasets/core/features/feature.py:425: calling map_fn_v2 (from tensorflow.python.ops.map_fn) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.map_fn(fn, elems, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.map_fn(fn, elems))
WARNING:tensorflow:From /home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_datasets/core/features/feature.py:425: calling map_fn_v2 (from tensorflow.python.ops.map_fn) with back_prop=False is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
back_prop=False is deprecated. Consider using tf.stop_gradient instead.
Instead of:
results = tf.map_fn(fn, elems, back_prop=False)
Use:
results = tf.nest.map_structure(tf.stop_gradient, tf.map_fn(fn, elems))

Test videos shape [batch_size, start/end frame, height, width, num_channels]: (16, 2, 64, 64, 3)

png

מודול רכזת עומס

hub_handle = 'https://tfhub.dev/google/tweening_conv3d_bair/1'
module = hub.load(hub_handle).signatures['default']
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().

צור והראה את הסרטונים

filled_frames = module(input_frames)['default'] / 255.0
# Show sequences of generated video frames.

# Concatenate start/end frames and the generated filled frames for the new videos.
generated_videos = np.concatenate([input_frames[:, :1] / 255.0, filled_frames, input_frames[:, 1:] / 255.0], axis=1)

for video_id in range(4):
 fig = plt.figure(figsize=(10 * 2, 2))
 for frame_id in range(1, 16):
  ax = fig.add_axes([frame_id * 1 / 16., 0, (frame_id + 1) * 1 / 16., 1],
           xmargin=0, ymargin=0)
  ax.imshow(generated_videos[video_id, frame_id])
  ax.axis('off')

png

png

png

png