ComputeSettings

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ประชาชน ComputeSettings ระดับนามธรรม

ตัวเลือกในการกำหนดค่าวิธีเร่งความเร็วการอนุมานแบบจำลองโดยใช้ผู้รับมอบสิทธิ์เฉพาะ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ ComputeSettings.Builder Builder สำหรับ ComputeSettings
enum ComputeSettings.Delegate ตัวเลือกผู้รับมอบสิทธิ์ TFLite accelerator

ผู้สร้างสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

คง ComputeSettings.Builder
นามธรรม ComputeSettings.Delegate

วิธีการสืบทอด

ผู้สร้างสาธารณะ

ComputeSettings สาธารณะ ()

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง ComputeSettings.Builder สร้าง ()

ประชาชนนามธรรม ComputeSettings.Delegate getDelegate ()