TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

อินเทอร์เฟซแบบคงที่สาธารณะ TaskJniUtils.EmptyHandleProvider

น้ำตาลไวยากรณ์เพื่อรับ NativeHandle จากรายการพารามิเตอร์ว่าง

วิธีการสาธารณะ

ยาวเป็นนามธรรม

วิธีการสาธารณะ

createHandle ยาวนามธรรมสาธารณะ ()