نسخه ی نمایشی Scikit-Learn Model Card Toolkit

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود در GitHub مشاهده کنید دانلود دفترچه یادداشت

زمینه

این نوت بوک نحوه تولید یک کارت مدل را با استفاده از جعبه ابزار مدل کارت با یک مدل scikit-learn در محیط Jupyter/Colab نشان می دهد. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد کارت های مدل در یاد https://modelcards.withgoogle.com/about .

برپایی

ابتدا باید بسته های لازم را نصب و وارد کنیم.

به Pip 20.2 ارتقا دهید و بسته ها را نصب کنید

pip install -q --upgrade pip==20.2
pip install -q -U seaborn scikit-learn model-card-toolkit

آیا زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کردید؟

اگر از Google Colab استفاده می کنید، اولین باری که سلول بالا را اجرا می کنید، باید زمان اجرا را مجدداً راه اندازی کنید (Runtime > Restart runtime ...).

بسته های وارداتی

ما بسته های لازم را وارد می کنیم، از جمله scikit-learn.

from datetime import date
from io import BytesIO
from IPython import display
from model_card_toolkit import ModelCardToolkit
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import plot_roc_curve, plot_confusion_matrix

import base64
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
import uuid

بارگذاری داده ها

این مثال با استفاده از مجموعه داده پستان سرطان ویسکانسین تشخیصی که scikit یادگیری می توانید با استفاده از بار load_breast_cancer () تابع.

cancer = load_breast_cancer()

X = pd.DataFrame(cancer.data, columns=cancer.feature_names)
y = pd.Series(cancer.target)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y)
X_train.head()
y_train.head()
28   0
157  1
381  1
436  1
71   1
dtype: int64

داده های طرح

از داده هایی که در کارت مدل قرار می دهیم چندین نمودار ایجاد می کنیم.

# Utility function that will export a plot to a base-64 encoded string that the model card will accept.

def plot_to_str():
  img = BytesIO()
  plt.savefig(img, format='png')
  return base64.encodebytes(img.getvalue()).decode('utf-8')
# Plot the mean radius feature for both the train and test sets

sns.displot(x=X_train['mean radius'], hue=y_train)
mean_radius_train = plot_to_str()

sns.displot(x=X_test['mean radius'], hue=y_test)
mean_radius_test = plot_to_str()

png

png

# Plot the mean texture feature for both the train and test sets

sns.displot(x=X_train['mean texture'], hue=y_train)
mean_texture_train = plot_to_str()

sns.displot(x=X_test['mean texture'], hue=y_test)
mean_texture_test = plot_to_str()

png

png

مدل قطار

# Create a classifier and fit the training data

clf = GradientBoostingClassifier().fit(X_train, y_train)

مدل را ارزیابی کنید

# Plot a ROC curve

plot_roc_curve(clf, X_test, y_test)
roc_curve = plot_to_str()

png

# Plot a confusion matrix

plot_confusion_matrix(clf, X_test, y_test)
confusion_matrix = plot_to_str()

png

یک کارت مدل ایجاد کنید

جعبه ابزار و کارت مدل را راه اندازی کنید

mct = ModelCardToolkit()

model_card = mct.scaffold_assets()

حاشیه نویسی اطلاعات در کارت مدل

model_card.model_details.name = 'Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic) Dataset'
model_card.model_details.overview = (
  'This model predicts whether breast cancer is benign or malignant based on '
  'image measurements.')
model_card.model_details.owners = [
  {'name': 'Model Cards Team', 'contact': 'model-cards@google.com'}
]
model_card.model_details.references = [
  'https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Wisconsin+(Diagnostic)',
  'https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/59692/TR1131.pdf'
]
model_card.model_details.version.name = str(uuid.uuid4())
model_card.model_details.version.date = str(date.today())

model_card.considerations.ethical_considerations = [{
  'name': ('Manual selection of image sections to digitize could create '
      'selection bias'),
  'mitigation_strategy': 'Automate the selection process'
}]
model_card.considerations.limitations = ['Breast cancer diagnosis']
model_card.considerations.use_cases = ['Breast cancer diagnosis']
model_card.considerations.users = ['Medical professionals', 'ML researchers']


model_card.model_parameters.data.train.graphics.description = (
 f'{len(X_train)} rows with {len(X_train.columns)} features')
model_card.model_parameters.data.train.graphics.collection = [
  {'image': mean_radius_train},
  {'image': mean_texture_train}
]
model_card.model_parameters.data.eval.graphics.description = (
 f'{len(X_test)} rows with {len(X_test.columns)} features')
model_card.model_parameters.data.eval.graphics.collection = [
  {'image': mean_radius_test},
  {'image': mean_texture_test}
]
model_card.quantitative_analysis.graphics.description = (
 'ROC curve and confusion matrix')
model_card.quantitative_analysis.graphics.collection = [
  {'image': roc_curve},
  {'image': confusion_matrix}
]

mct.update_model_card_json(model_card)

کارت مدل تولید کنید

# Return the model card document as an HTML page

html = mct.export_format()

display.display(display.HTML(html))