جعبه ابزار مدل کارت

کتابخانه Model Card Toolkit (MCT) تولید کارتهای مدل ، اسناد یادگیری ماشین را که زمینه و شفافیت را در توسعه و عملکرد یک مدل فراهم می کند ، ساده و خودکار می کند. ادغام جعبه ابزار Model Card در خط تولید ML به شما امکان می دهد فراداده و معیارهای مدل خود را با محققان ، توسعه دهندگان ، گزارشگران و موارد دیگر به اشتراک بگذارید.

MCT با استفاده از طرح JSON قسمتهای کارت مدل را ذخیره می کند . MCT می تواند به طور خودکار آن قسمت ها را برای کاربران TFX از طریق ML Metadata (MLMD) پر کند . فیلدهای کارت مدل را می توان به صورت دستی از طریق Python API نیز جمع کرد . برخی موارد استفاده از کارتهای مدل شامل موارد زیر است:

  • تسهیل در تبادل اطلاعات بین سازندگان مدل و توسعه دهندگان محصول.
  • اطلاع کاربران از مدلهای ML برای تصمیم گیری بهتر و آگاهانه در مورد نحوه استفاده از آنها (یا نحوه عدم استفاده از آنها).
  • ارائه اطلاعات مدل مورد نیاز برای نظارت و مسئولیت پذیری عمومی موثر.
import model_card_toolkit

# Initialize the Model Card Toolkit with a path to store generate assets
model_card_output_path = ...
mct = model_card_toolkit.ModelCardToolkit(model_card_output_path)

# Initialize the model_card_toolkit.ModelCard, which can be freely populated
model_card = mct.scaffold_assets()
model_card.model_details.name = 'My Model'

# Write the model card data to a JSON file
mct.update_model_card_json(model_card)

# Return the model card document as an HTML page
html = mct.export_format()

منابع