مدول

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.
 • نوع ورودی لایه

  اعلام

  associatedtype Input
 • نوع خروجی لایه

  اعلام

  associatedtype Output : Differentiable
 • خروجی بدست آمده از اعمال لایه را به ورودی داده شده برمی گرداند.

  اعلام

  @differentiable(wrt: self)
  func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  مولفه های

  input

  ورودی به لایه

  مقدار بازگشتی

  خروجی.

 • رو به جلو(_:)

  پیاده سازی پیش فرض

  خروجی بدست آمده از اعمال لایه را به ورودی داده شده برمی گرداند.

  پیاده سازی پیش فرض

  خروجی بدست آمده از اعمال لایه را به ورودی داده شده برمی گرداند.

  اعلام

  @differentiable(wrt: self)
  func forward(_ input: Input) -> Output

  مولفه های

  input

  ورودی به لایه

  مقدار بازگشتی

  خروجی.

موجود در محل `ورودی`:` TensorProtocol` ، `Output`:` DifferentiableTensorProtocol`

 • callAsFunction (_ :)

  پیاده سازی پیش فرض

  پیاده سازی پیش فرض

  خروجی حاشیه نویسی بدست آمده از اعمال لایه به ورودی داده شده را برمی گرداند.

  اعلام

  @differentiable(wrt: self)
  public func callAsFunction(_ input: Input) -> Output

  مولفه های

  input

  ورودی به لایه

  مقدار بازگشتی

  خروجی حاشیه نویسی شده

 • حاشیه نویسی (_ :)

  روش فرمت

  حاشیهنویسی output .

  توجه: بازگشت output اگر با استفاده از یک باطن که حاشیه نویسی را پشتیبانی نمی کند.

  اعلام

  @differentiable
  public func annotated(_ output: Output) -> Output

  مولفه های

  output

  خروجی به لایه

  مقدار بازگشتی

  خروجی حاشیه نویسی شده

 • خلاصه (ورودی :)

  روش فرمت

  حاشیه نویسی های بدست آمده از اعمال لایه را به ورودی داده شده برمی گرداند.

  اعلام

  public func summary(input: Input) -> String

  مولفه های

  input

  ورودی به لایه

  مقدار بازگشتی

  همه حاشیه نویسی از نمودار XLA جمع آوری شده است.