เทนเซอร์โฟลว์สเกลาร์

public protocol TensorFlowScalar : _TensorFlowDataTypeCompatible
 • makeTensor (อันดับ: บน :) วิธีการขยาย

  แปลงเป็นเมตริกซ์ด้วยอันดับที่ระบุ โดยทุกมิติเท่ากับ 1

  คำประกาศ

  public func makeTensor(rank: Int, on device: Device = .default) -> Tensor<Self>
 • ในนั้น(_:) วิธีการขยาย

  คำประกาศ

  public init?(_ tensor: Tensor<Self>)