อุปกรณ์

public struct Device
extension Device: Equatable
extension Device: CustomStringConvertible

อุปกรณ์ที่สามารถจัดสรร Tensor ได้