جریان تنسور:: خدمت:: FileSystemStoragePathSource

#include <file_system_storage_path_source.h>

منبع مسیر ذخیره‌سازی که مشتاق نسخه‌هایی برای مجموعه‌ای از سرویس‌پذیر است.

خلاصه

برای هر قابل سرویس دهی، یک مسیر پایه سیستم فایل معین را نظارت می کند. این کودکان مسیر پایه را که نام آنها یک عدد است (مثلاً 123) شناسایی می‌کند و مسیر مربوط به بیشترین تعداد را به عنوان نسخه تکی مورد انتظار سرویس‌دهی منتشر می‌کند. (برای انجام نظارت بر سیستم فایل، از یک رشته پس زمینه استفاده می کند که سیستم فایل را به صورت دوره ای نظرسنجی می کند.)

به عنوان مثال، اگر مسیر پایه یک سرویس دهنده پیکربندی شده /foo/bar باشد و یک نظرسنجی سیستم فایل مسیرهای فرزند /foo/bar/baz، /foo/bar/123 و /foo/bar/456 را نشان دهد، نسخه‌های آرزویی پاسخ به تماس با {456، "/foo/bar/456"} فراخوانی می شود. اگر در هر زمان مشخص شد که مسیر پایه حاوی هیچ فرزند عددی نیست، نسخه های مورد نظر با لیست نسخه های خالی فراخوانی می شوند.

مجموعه پیکربندی از servables به مانیتور را می توان در هر زمان با تماس به روز UpdateConfig () . اگر هر servables در حال حاضر در پیکربندی قدیمی اما نه در یکی از جدید بودند، منبع بلافاصله ASPIRE صفر نسخه که servable (باعث آن را به در تخلیه شود مدیر که در نهایت مصرف از تماس های نسخه های آرزو).

وراثت

به ارث برده از: tensorflow :: خدمت :: منبع <StoragePath>

سازندگان و تخریب کنندگان

~FileSystemStoragePathSource ()

کلاس های دوستان

internal::FileSystemStoragePathSourceTestAccess
friend class

توابع استاتیک عمومی

Create (const FileSystemStoragePathSourceConfig & config, std::unique_ptr< FileSystemStoragePathSource > *result)
Status

توابع عمومی

SetAspiredVersionsCallback ( AspiredVersionsCallback callback) override
virtual void
یک AspiredVersionsCallback برای استفاده فراهم می کند. حداکثر یک بار می توان تماس گرفت.
UpdateConfig (const FileSystemStoragePathSourceConfig & config)
Status
یک پیکربندی جدید برای استفاده ارائه می دهد.
config () const
FileSystemStoragePathSourceConfig

کلاس های دوستان

داخلی::FileSystemStoragePathSourceTestAccess

friend class internal::FileSystemStoragePathSourceTestAccess

توابع استاتیک عمومی

ايجاد كردن

Status Create(
  const FileSystemStoragePathSourceConfig & config,
  std::unique_ptr< FileSystemStoragePathSource > *result
)

توابع عمومی

SetAspiredVersionsCallback

virtual void SetAspiredVersionsCallback(
  AspiredVersionsCallback callback
) override

یک AspiredVersionsCallback برای استفاده فراهم می کند. حداکثر یک بار می توان تماس گرفت.

UpdateConfig

Status UpdateConfig(
  const FileSystemStoragePathSourceConfig & config
)

یک پیکربندی جدید برای استفاده ارائه می دهد.

مجموعه ای از servables به مانیتور را می توان در هر زمان (نگاه کنید به نظر کلاس برای اطلاعات بیشتر) تغییر داد، اما آن را غیر قانونی برای تغییر مدت زمان فایل سیستم رای گیری یک بار SetAspiredVersionsCallback () نامیده شده است.

پیکربندی

FileSystemStoragePathSourceConfig config() const 

~FileSystemStoragePathSource

 ~FileSystemStoragePathSource() override