آموزش توزیع شده با Keras

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

tf.distribute.Strategy API انتزاعی برای توزیع آموزش شما در واحدهای پردازشی متعدد ارائه می دهد. این امکان را به شما می دهد تا آموزش های توزیع شده را با استفاده از مدل های موجود و کد آموزشی با حداقل تغییرات انجام دهید.

این آموزش نحوه استفاده از tf.distribute.MirroredStrategy را برای انجام تکثیر گراف با آموزش همزمان بر روی بسیاری از GPUها در یک ماشین نشان می دهد. این استراتژی اساساً تمام متغیرهای مدل را در هر پردازنده کپی می کند. سپس، از all-reduce برای ترکیب گرادیان‌های همه پردازنده‌ها استفاده می‌کند و مقدار ترکیبی را برای همه کپی‌های مدل اعمال می‌کند.

شما از APIهای tf.keras برای ساختن مدل و از Model.fit برای آموزش آن استفاده خواهید کرد. (برای آشنایی با آموزش توزیع شده با یک حلقه آموزشی سفارشی و MirroredStrategy ، این آموزش را بررسی کنید.)

MirroredStrategy مدل شما را روی چندین پردازنده گرافیکی در یک دستگاه آموزش می دهد. برای آموزش همزمان در بسیاری از GPUها روی چندین کارگر ، از tf.distribute.MultiWorkerMirroredStrategy با Keras Model.fit یا یک حلقه آموزشی سفارشی استفاده کنید. برای سایر گزینه ها، به راهنمای آموزشی توزیع شده مراجعه کنید.

برای آشنایی با استراتژی های مختلف دیگر، آموزش توزیع شده با راهنمای تنسورفلو وجود دارد.

برپایی

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow as tf

import os

# Load the TensorBoard notebook extension.
%load_ext tensorboard
print(tf.__version__)
2.8.0-rc1

مجموعه داده را دانلود کنید

مجموعه داده MNIST را از TensorFlow Datasets بارگیری کنید. این یک مجموعه داده را در قالب tf.data برمی گرداند.

تنظیم آرگومان with_info روی True شامل ابرداده کل مجموعه داده است که در اینجا در info ذخیره می شود. از جمله موارد دیگر، این شی فوق داده شامل تعداد نمونه های قطار و آزمایش می شود.

datasets, info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)

mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']

استراتژی توزیع را تعریف کنید

یک شی MirroredStrategy ایجاد کنید. این کار توزیع را انجام می دهد و یک مدیر زمینه ( MirroredStrategy.scope ) برای ساخت مدل شما در داخل ارائه می دهد.

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
print('Number of devices: {}'.format(strategy.num_replicas_in_sync))
Number of devices: 1

خط لوله ورودی را تنظیم کنید

هنگام آموزش یک مدل با چندین پردازنده گرافیکی، می توانید با افزایش اندازه دسته ای، از قدرت محاسباتی اضافی به طور موثر استفاده کنید. به طور کلی، از بزرگترین اندازه دسته ای که متناسب با حافظه GPU است استفاده کنید و نرخ یادگیری را بر اساس آن تنظیم کنید.

# You can also do info.splits.total_num_examples to get the total
# number of examples in the dataset.

num_train_examples = info.splits['train'].num_examples
num_test_examples = info.splits['test'].num_examples

BUFFER_SIZE = 10000

BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * strategy.num_replicas_in_sync

تابعی را تعریف کنید که مقادیر پیکسل تصویر را از محدوده [0, 255] به محدوده [0, 1] نرمال می‌کند ( مقیاس‌سازی ویژگی ):

def scale(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image /= 255

 return image, label

این تابع scale را روی داده‌های آموزشی و آزمایشی اعمال کنید، و سپس از APIهای tf.data.Dataset برای مخلوط کردن داده‌های آموزشی ( Dataset.shuffle ) و دسته‌بندی آن‌ها ( Dataset.batch ) استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای بهبود عملکرد، یک کش در حافظه از داده های آموزشی نگهداری می کنید ( Dataset.cache ).

train_dataset = mnist_train.map(scale).cache().shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
eval_dataset = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

مدل را ایجاد کنید

مدل Keras را در چارچوب Strategy.scope ایجاد و کامپایل کنید:

with strategy.scope():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
   tf.keras.layers.Dense(10)
 ])

 model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
        metrics=['accuracy'])
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).

تماس های برگشتی را تعریف کنید

tf.keras.callbacks زیر را تعریف کنید:

برای اهداف توضیحی، یک تماس سفارشی به نام PrintLR اضافه کنید تا نرخ یادگیری را در نوت بوک نمایش دهد.

# Define the checkpoint directory to store the checkpoints.
checkpoint_dir = './training_checkpoints'
# Define the name of the checkpoint files.
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt_{epoch}")
# Define a function for decaying the learning rate.
# You can define any decay function you need.
def decay(epoch):
 if epoch < 3:
  return 1e-3
 elif epoch >= 3 and epoch < 7:
  return 1e-4
 else:
  return 1e-5
# Define a callback for printing the learning rate at the end of each epoch.
class PrintLR(tf.keras.callbacks.Callback):
 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  print('\nLearning rate for epoch {} is {}'.format(epoch + 1,
                           model.optimizer.lr.numpy()))
# Put all the callbacks together.
callbacks = [
  tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./logs'),
  tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_prefix,
                    save_weights_only=True),
  tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(decay),
  PrintLR()
]

آموزش دهید و ارزیابی کنید

حال با فراخوانی Model.fit روی مدل و عبور از مجموعه داده ایجاد شده در ابتدای آموزش، مدل را به روش معمول آموزش دهید. این مرحله چه در حال توزیع آموزش باشید چه نباشید یکسان است.

EPOCHS = 12

model.fit(train_dataset, epochs=EPOCHS, callbacks=callbacks)
2022-01-26 05:38:28.865380: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:547] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
Epoch 1/12
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
933/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.2029 - accuracy: 0.9399
Learning rate for epoch 1 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 10s 4ms/step - loss: 0.2022 - accuracy: 0.9401 - lr: 0.0010
Epoch 2/12
930/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0654 - accuracy: 0.9813
Learning rate for epoch 2 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0652 - accuracy: 0.9813 - lr: 0.0010
Epoch 3/12
931/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0453 - accuracy: 0.9864
Learning rate for epoch 3 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0453 - accuracy: 0.9864 - lr: 0.0010
Epoch 4/12
923/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0246 - accuracy: 0.9933
Learning rate for epoch 4 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0244 - accuracy: 0.9934 - lr: 1.0000e-04
Epoch 5/12
929/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0211 - accuracy: 0.9944
Learning rate for epoch 5 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0212 - accuracy: 0.9944 - lr: 1.0000e-04
Epoch 6/12
930/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0192 - accuracy: 0.9950
Learning rate for epoch 6 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0194 - accuracy: 0.9950 - lr: 1.0000e-04
Epoch 7/12
927/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0179 - accuracy: 0.9953
Learning rate for epoch 7 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0179 - accuracy: 0.9953 - lr: 1.0000e-04
Epoch 8/12
938/938 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0153 - accuracy: 0.9966
Learning rate for epoch 8 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0153 - accuracy: 0.9966 - lr: 1.0000e-05
Epoch 9/12
927/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0151 - accuracy: 0.9966
Learning rate for epoch 9 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0150 - accuracy: 0.9966 - lr: 1.0000e-05
Epoch 10/12
935/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0148 - accuracy: 0.9966
Learning rate for epoch 10 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0148 - accuracy: 0.9966 - lr: 1.0000e-05
Epoch 11/12
937/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0146 - accuracy: 0.9967
Learning rate for epoch 11 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0146 - accuracy: 0.9967 - lr: 1.0000e-05
Epoch 12/12
926/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0145 - accuracy: 0.9967
Learning rate for epoch 12 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0144 - accuracy: 0.9967 - lr: 1.0000e-05
<keras.callbacks.History at 0x7fad70067c10>

بررسی پست های بازرسی ذخیره شده:

# Check the checkpoint directory.
ls {checkpoint_dir}
checkpoint      ckpt_4.data-00000-of-00001
ckpt_1.data-00000-of-00001  ckpt_4.index
ckpt_1.index       ckpt_5.data-00000-of-00001
ckpt_10.data-00000-of-00001 ckpt_5.index
ckpt_10.index      ckpt_6.data-00000-of-00001
ckpt_11.data-00000-of-00001 ckpt_6.index
ckpt_11.index      ckpt_7.data-00000-of-00001
ckpt_12.data-00000-of-00001 ckpt_7.index
ckpt_12.index      ckpt_8.data-00000-of-00001
ckpt_2.data-00000-of-00001  ckpt_8.index
ckpt_2.index       ckpt_9.data-00000-of-00001
ckpt_3.data-00000-of-00001  ckpt_9.index
ckpt_3.index

برای بررسی عملکرد مدل، آخرین چک پوینت را بارگیری کنید و Model.evaluate را روی داده های آزمایشی فراخوانی کنید:

model.load_weights(tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir))

eval_loss, eval_acc = model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
2022-01-26 05:39:15.260539: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:547] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
157/157 [==============================] - 2s 4ms/step - loss: 0.0373 - accuracy: 0.9879
Eval loss: 0.03732967749238014, Eval accuracy: 0.9879000186920166

برای تجسم خروجی، TensorBoard را اجرا کنید و گزارش‌ها را مشاهده کنید:

%tensorboard --logdir=logs

ls -sh ./logs
total 4.0K
4.0K train

صادرات به SavedModel

نمودار و متغیرها را با استفاده از Model.save به قالب پلتفرم-agnostic Model.save کنید. بعد از اینکه مدل شما ذخیره شد، می توانید آن را با یا بدون Strategy.scope بارگیری کنید.

path = 'saved_model/'
model.save(path, save_format='tf')
2022-01-26 05:39:18.012847: W tensorflow/python/util/util.cc:368] Sets are not currently considered sequences, but this may change in the future, so consider avoiding using them.
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets

اکنون مدل را بدون Strategy.scope بارگیری کنید:

unreplicated_model = tf.keras.models.load_model(path)

unreplicated_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  metrics=['accuracy'])

eval_loss, eval_acc = unreplicated_model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.0373 - accuracy: 0.9879
Eval loss: 0.03732967749238014, Eval Accuracy: 0.9879000186920166

مدل را با Strategy.scope بارگیری کنید:

with strategy.scope():
 replicated_model = tf.keras.models.load_model(path)
 replicated_model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
              metrics=['accuracy'])

 eval_loss, eval_acc = replicated_model.evaluate(eval_dataset)
 print ('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
2022-01-26 05:39:19.489971: W tensorflow/core/grappler/optimizers/data/auto_shard.cc:547] The `assert_cardinality` transformation is currently not handled by the auto-shard rewrite and will be removed.
157/157 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0373 - accuracy: 0.9879
Eval loss: 0.03732967749238014, Eval Accuracy: 0.9879000186920166

منابع اضافی

مثال‌های بیشتری که از استراتژی‌های توزیع مختلف با Keras Model.fit API استفاده می‌کنند:

 1. در آموزش حل وظایف GLUE با استفاده از BERT در TPU از tf.distribute.MirroredStrategy برای آموزش GPU و tf.distribute.TPUStrategy TPU استفاده می شود.
 2. ذخیره و بارگذاری یک مدل با استفاده از آموزش استراتژی توزیع، نحوه استفاده از API های SavedModel را با tf.distribute.Strategy نشان می دهد.
 3. مدل‌های رسمی TensorFlow را می‌توان برای اجرای چندین استراتژی توزیع پیکربندی کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی های توزیع TensorFlow:

 1. آموزش سفارشی با tf.distribute.Strategy نحوه استفاده از tf.distribute.MirroredStrategy را برای آموزش تک کارگری با یک حلقه آموزشی سفارشی نشان می دهد.
 2. آموزش Multi-worker با Keras نحوه استفاده از MultiWorkerMirroredStrategy با Model.fit را نشان می دهد.
 3. حلقه آموزشی Custom with Keras و MultiWorkerMirroredStrategy آموزش نحوه استفاده از MultiWorkerMirroredStrategy با Keras و یک حلقه آموزشی سفارشی را نشان می دهد.
 4. راهنمای آموزشی Distributed in TensorFlow یک نمای کلی از استراتژی های توزیع موجود را ارائه می دهد.
 5. راهنمای عملکرد بهتر با tf.function اطلاعاتی درباره استراتژی‌ها و ابزارهای دیگر، مانند TensorFlow Profiler که می‌توانید برای بهینه‌سازی عملکرد مدل‌های TensorFlow خود استفاده کنید، ارائه می‌دهد.