DatasetToGraphV2

کلاس نهایی عمومی DatasetToGraphV2

یک GraphDef سریال را به نمایندگی از "input_dataset" برمی گرداند.

نمایش نمودار برای `input_dataset` را برمی گرداند.

کلاسهای تو در تو

کلاس گزینه های DatasetToGraphV2 ویژگی های اختیاری برای DatasetToGraphV2

روشهای عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.
DatasetToGraphV2 استاتیک
ایجاد ( دامنه دامنه ، گزینه Operand <؟> inputDataset ، گزینه ها ... )
روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید DatasetToGraphV2 را بسته بندی می کند.
گزینه های استاتیک DatasetToGraphV2
externalStatePolicy (طولانی خارجی)
خروجی <رشته>
نمودار ()
نمایش نمودار مجموعه داده (به عنوان سریال GraphDef).
گزینه های استاتیک DatasetToGraphV2
واگذاری stripDeviceAssignment (بولین stripDeviceAssignment)

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خروجی عمومی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

ورودی به عملیات TensorFlow ، خروجی یک عملیات TensorFlow دیگر است. این روش برای بدست آوردن یک دسته نمادین استفاده می شود که نشان دهنده محاسبه ورودی است.

استاتیک عمومی DatasetToGraphV2 ایجاد ( دامنه محدوده ، گزینه Operand <؟> inputDataset ، گزینه ها ... )

روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید DatasetToGraphV2 را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده دامنه فعلی
inputDataset یک سنسور متغیر نشان دهنده مجموعه داده برای بازگرداندن نمایش نمودار برای آن.
گزینه ها مقادیر صفات اختیاری را حمل می کند
برمی گردد
  • نمونه جدیدی از DatasetToGraphV2

statatic عمومی DatasetToGraphV2.Options externalStatePolicy (طولانی خارجی StatePolicy )

نمودار خروجی عمومی <رشته> ()

نمایش نمودار مجموعه داده (به عنوان سریال GraphDef).

عمومی Static DatasetToGraphV2. گزینه های stripDeviceAssignment (بولین stripDeviceAssignment)