هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

SavedModelBundle

کلاس عمومی SavedModelBundle

SavedModelBundle مدلی است که از حافظه بارگیری شده است.

این مدل شامل توصیف محاسبات ( Graph ) ، Session با تانسورها (به عنوان مثال ، پارامترها یا متغیرهای نمودار) برای مقادیر ذخیره شده در ذخیره سازی و توضیحات مدل (نمایش سریال بافر پروتکل MetaGraphDef) )

کلاسهای تو در تو

کلاس SavedModelBundle.Loader گزینه های بارگیری یک SavedModel.

روشهای عمومی

خالی
بستن ()
منابعی ( Graph و Session ) مرتبط با بسته ذخیره شده مدل را آزاد می کند.
نمودار
نمودار ()
نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند برمی گرداند.
ثابت SavedModelBundle
load (برچسب String exportDir، String ...)
یک مدل ذخیره شده را از فهرست صادرات بارگیری کنید.
ثابت SavedModelBundle.Loader
لودر (String exportDir)
یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.
بایت []
metaGraphDef ()
بافر سریال MetaGraphDef سریال مرتبط با مدل ذخیره شده را برمی گرداند.
جلسه
جلسه ()
Session که با آن محاسبه می شود با استفاده از مدل برمی گرداند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خلا v عمومی نزدیک ()

منابعی ( Graph و Session ) مرتبط با بسته ذخیره شده مدل را آزاد می کند.

نمودار عمومی نمودار ()

نموداری را که محاسبات انجام شده توسط مدل را توصیف می کند برمی گرداند.

بارگذاری عمومی بسته ثابت SavedModelBundle (برچسب String exportDir، String ...)

یک مدل ذخیره شده را از فهرست صادرات بارگیری کنید. مدلی که بارگیری می شود باید با استفاده از Saved Model API ایجاد شود .

این روش مختصر برای:

SavedModelBundle.loader().withTags(tags).load();
 
است

مولفه های
صادرات مسیر فهرست شامل یک مدل ذخیره شده.
برچسب ها برچسب های شناسایی metagraphdef خاص برای بارگذاری.
برمی گردد
  • یک بسته نرم افزاری حاوی نمودار و جلسه مرتبط.

ثابت عمومی SavedModelBundle. Loader loader (String exportDir)

یک مدل ذخیره شده را بارگیری کنید.

یک شی Loader گرداند که می تواند گزینه های پیکربندی را قبل از بارگذاری واقعی مدل تنظیم کند ،

مولفه های
صادرات مسیر فهرست شامل یک مدل ذخیره شده.

بایت عمومی [] metaGraphDef ()

بافر سریال MetaGraphDef سریال مرتبط با مدل ذخیره شده را برمی گرداند.

عمومی جلسه جلسه ()

Session که با آن محاسبه می شود با استفاده از مدل برمی گرداند.

برمی گردد
  • جلسه اولیه