Graph

نمودار کلاس نهایی عمومی

یک نمودار جریان داده که محاسبات TensorFlow را نشان می دهد.

نمونه‌های یک Graph از نظر موضوعی امن هستند.

اخطار: منابع مصرف شده توسط شی Graph باید به صراحت با فراخوانی متد close() آزاد شوند، در این صورت دیگر به شی Graph نیازی نیست.

کلاس های تو در تو

رابط Graph.WhileSubgraphBuilder برای نمونه سازی یک کلاس انتزاعی استفاده می شود که روش buildSubgraph را نادیده می گیرد تا یک زیرگراف شرطی یا بدنه برای مدتی حلقه ایجاد کند.

سازندگان عمومی

نمودار ()
یک نمودار خالی ایجاد کنید.

روش های عمومی

خروجی[] <?>
addGradients (پیشوند رشته، خروجی[] <?> y، خروجی[] <?> x، خروجی[] <?> dx)
عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند، یعنی d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx به عنوان شیب اولیه استفاده می شود (که نشان دهنده مشتقات جزئی نمادین برخی از تابع ضرر L wrt است.

خروجی[] <?>
addGradients ( خروجی <?> y، خروجی[] <?> x)
عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند، یعنی dy/dx_1, dy/dx_2...

این یک نسخه ساده شده از addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) است که در آن y یک خروجی واحد، dx پوچ و prefix تهی است.

خالی
بستن ()
منابع مرتبط با نمودار را منتشر کنید.
خالی
importGraphDef (بایت[] graphDef، پیشوند رشته)
یک نمایش سریالی از یک نمودار TensorFlow وارد کنید.
خالی
importGraphDef (بایت[] graphDef)
یک نمایش سریالی از یک نمودار TensorFlow وارد کنید.
GraphOperationBuilder
opBuilder (نوع رشته، نام رشته)
سازنده ای را برمی گرداند تا Operation s را به نمودار اضافه کند.
GraphOperation
عملیات (نام رشته)
عملیات (گره در نمودار) را با نام ارائه شده برمی گرداند.
Iterator< عملیات >
عملیات ()
تکرار کننده تمام Operation های موجود در نمودار.
بایت[]
toGraphDef ()
یک نمایش سریالی از نمودار ایجاد کنید.
خروجی[] <?>
whileLoop ( ورودی‌های خروجی[] <?>، Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder، Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder، نام رشته)
یک حلقه while ایجاد می کند.

روش های ارثی

سازندگان عمومی

نمودار عمومی ()

یک نمودار خالی ایجاد کنید.

روش های عمومی

خروجی عمومی[] <?> addGradients (پیشوند رشته، خروجی[] <?> y، خروجی[] <?> x، خروجی[] <?> dx)

عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند، یعنی d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx به عنوان گرادیان های اولیه (که نشان دهنده مشتقات جزئی نمادین برخی از تابع ضرر L wrt y ) استفاده می شود. dx باید null باشد یا اندازه y داشته باشد.

اگر dx null باشد، پیاده‌سازی از dx OnesLike برای همه اشکال در y استفاده می‌کند.

prefix به عنوان پیشوند نامی استفاده می شود که برای تمام گره های اضافه شده به نمودار برای محاسبه گرادیان ها اعمال می شود. باید در نمودار ارائه شده منحصر به فرد باشد وگرنه عملیات با شکست مواجه خواهد شد.

اگر prefix null باشد، یکی به طور خودکار انتخاب می شود.

مولفه های
پیشوند پیشوند رشته منحصر به فرد قبل از نام گره های اضافه شده به نمودار برای محاسبه گرادیان اعمال می شود. اگر null باشد، یک پیش فرض انتخاب می شود.
y خروجی تابع برای استخراج
ایکس ورودی های تابعی که مشتقات جزئی برای آن محاسبه می شوند
dx اگر تهی نباشد، مشتقات جزئی برخی از تابع ضرر L wrt y
برمی گرداند
  • مشتقات جزئی dy با اندازه x

خروجی عمومی[] <?> addGradients ( خروجی <?> y، خروجی[] <?> x)

عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند، یعنی dy/dx_1, dy/dx_2...

این یک نسخه ساده شده از addGradients(String, Output[], Output[], Output[]) است که در آن y یک خروجی واحد، dx پوچ و prefix تهی است.

مولفه های
y خروجی تابع برای استخراج
ایکس ورودی های تابعی که مشتقات جزئی برای آن محاسبه می شوند
برمی گرداند
  • مشتقات جزئی dy با اندازه x

بسته شدن فضای خالی عمومی ()

منابع مرتبط با نمودار را منتشر کنید.

مسدود می شود تا زمانی که نمونه های Session فعالی که به این نمودار مراجعه می کنند وجود نداشته باشد. یک نمودار پس از بازگشت نزدیک قابل استفاده نیست.

public void importGraphDef (byte[] graphDef، پیشوند رشته)

یک نمایش سریالی از یک نمودار TensorFlow وارد کنید.

مولفه های
graphDef نمایش سریالی یک گراف TensorFlow.
پیشوند پیشوندی که به نام ها در graphDef اضافه می شود
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر graphDef یک سریال شناخته شده از یک گراف نباشد.
همچنین ببینید

public void importGraphDef (byte[] graphDef)

یک نمایش سریالی از یک نمودار TensorFlow وارد کنید.

نمایش سریالی گراف، که اغلب به عنوان GraphDef نامیده می‌شود، می‌تواند توسط toGraphDef() و معادل‌های آن در APIهای زبان دیگر تولید شود.

مولفه های
graphDef
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر graphDef یک سریال شناخته شده از یک گراف نباشد.
همچنین ببینید

عمومی GraphOperationBuilder opBuilder (نوع رشته، نام رشته)

سازنده ای را برمی گرداند تا Operation s را به نمودار اضافه کند.

مولفه های
نوع از عملیات (یعنی محاسباتی را که باید انجام شود مشخص می کند)
نام برای مراجعه به عملیات ایجاد شده در نمودار.
برمی گرداند

عملیات عمومی GraphOperation (نام رشته)

عملیات (گره در نمودار) را با نام ارائه شده برمی گرداند.

یا اگر چنین عملیاتی در نمودار وجود نداشته باشد، null .

مولفه های
نام

عمومی Iterator< عملیات > عملیات ()

تکرار کننده تمام Operation های موجود در نمودار.

ترتیب تکرار مشخص نشده است. در صورتی که نمودار اصلی در طول تکرار تغییر کند، مصرف کنندگان تکرار کننده هیچ اطلاعیه ای دریافت نخواهند کرد.

بایت عمومی[] toGraphDef ()

یک نمایش سریالی از نمودار ایجاد کنید.

خروجی عمومی[] <?> whileLoop ( خروجی[] <?> ورودی‌ها، Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder، Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder، نام رشته)

یک حلقه while ایجاد می کند.

مولفه های
ورودی ها ورودی های حلقه
cgBuilder whileSubgraphBuilder برای ساخت زیرگراف شرطی
bgBuilder whileSubgraphBuilder برای ساخت زیرگراف بدنه
نام نام حلقه
برمی گرداند
  • لیستی از خروجی های حلقه، با طول یکسان با inputs