هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Graph

نمودار نهایی کلاس عمومی

نمودار جریان داده که محاسبه TensorFlow را نشان می دهد.

نمونه های نمودار بدون موضوع ایمن هستند.

هشدار: منابعی که توسط آبجکت Graph مصرف می شود باید با فراخوانی روش close() صریحاً آزاد شوند و در این صورت دیگر به شی Graph نیازی نیست.

کلاسهای تو در تو

رابط نمودار. در حالی که SubgraBuilder برای ایجاد یک کلاس انتزاعی استفاده می شود که روش buildSubgraph را نادیده می گیرد و برای یک حلقه زمانی یک زیرنویس شرطی یا بدنه ایجاد می کند.

سازندگان عمومی

نمودار ()
یک نمودار خالی ایجاد کنید.

روشهای عمومی

خروجی [] <؟>
addGradients (پیشوند رشته ، خروجی [] <؟> y ، خروجی [] <؟> x ، خروجی [] <؟> dx]
عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند ، یعنی d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx به عنوان شیب های اولیه استفاده می شود (که مشتقات جزئی نمادین برخی از تابعهای ضرر L wrt را نشان می دهد)

خروجی [] <؟>
addGradients ( خروجی <؟> y ، خروجی [] <؟> x)
عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند ، یعنی dy/dx_1, dy/dx_2...

این یک نسخه ساده است where {@code y یک خروجی منفرد است ، dx صفر و prefix صفر است.

خالی
بستن ()
منابع مرتبط با نمودار را آزاد کنید.
خالی
importGraphDef (بایت [] نمودارDef ، پیشوند رشته)
یک نمایش سریال از نمودار TensorFlow وارد کنید.
خالی
importGraphDef (بایت [] نمودارDef)
یک نمایش سریال از نمودار TensorFlow وارد کنید.
GraphOperationBuilder
opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)
سازنده را برمی گرداند تا Operation s را به نمودار اضافه کند.
GraphOperation
عملیات (نام رشته)
عملیات (گره موجود در نمودار) را با نام ارائه شده برمی گرداند.
تکرار < عملیات >
عملیات ()
تکرار بیش از همه Operation موجود در نمودار.
بایت []
toGraphDef ()
یک نمایش سریال از نمودار ایجاد کنید.
خروجی [] <؟>
whileLoop ( خروجی [] <؟> ورودی ها ، Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder ، Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder ، نام رشته)
حلقه while ایجاد می کند.

روشهای ارثی

سازندگان عمومی

نمودار عمومی ()

یک نمودار خالی ایجاد کنید.

روشهای عمومی

خروجی عمومی [] <؟> addGradients (پیشوند رشته ، خروجی [] <؟> y ، خروجی [] <؟> x ، خروجی [] <؟> dx]

عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند ، یعنی d(y_1 + y_2 + ...)/dx_1, d(y_1 + y_2 + ...)/dx_2...

dx به عنوان شیب های اولیه استفاده می شود (که مشتقات جزئی نمادین برخی از عملکردهای ضرر L wrt y ). dx باید null باشد یا اندازه y باشد.

اگر dx تهی باشد ، از پیاده سازی از dx از OnesLike برای همه اشکال y .

prefix به عنوان پیشوند نام استفاده می شود که برای همه گره های اضافه شده به نمودار برای محاسبه شیب ها اعمال می شود. باید در نمودار ارائه شده منحصر به فرد باشد در غیر اینصورت عملیات ناموفق است.

اگر prefix صفر باشد ، پس از آن یکی به طور خودکار انتخاب می شود.

مولفه های
پیشوند پیشوند رشته منحصر به فرد قبل از نام گره های اضافه شده به نمودار برای محاسبه شیب ها اعمال می شود. در صورت تهی بودن ، یک حالت پیش فرض انتخاب می شود.
y خروجی تابعی که استخراج می شود
ایکس ورودی های تابعی که مشتقات جزئی برای آنها محاسبه می شود
dx اگر صفر نباشد ، مشتقات جزئی برخی از تابعهای ضرر L wrt y
برمی گردد
  • مشتقات جزئی dy با اندازه x

خروجی عمومی [] <؟> addGradients ( خروجی <؟> y ، خروجی [] <؟> x)

عملیاتی را برای محاسبه مشتقات جزئی مجموع y s wrt x s اضافه می کند ، یعنی dy/dx_1, dy/dx_2...

این یک نسخه ساده است where {@code y یک خروجی منفرد است ، dx صفر و prefix صفر است.

مولفه های
y خروجی تابعی که استخراج می شود
ایکس ورودی های تابعی که مشتقات جزئی برای آنها محاسبه می شود
برمی گردد
  • مشتقات جزئی dy با اندازه x

خلا v عمومی نزدیک ()

منابع مرتبط با نمودار را آزاد کنید.

مسدود می شود تا زمانی که هیچ نمونه Session فعال با اشاره به این نمودار وجود ندارد. نمودار پس از بازگشت نزدیک قابل استفاده نیست.

public void importGraphDef (بایت [] نمودارDef ، پیشوند رشته)

یک نمایش سریال از نمودار TensorFlow وارد کنید.

مولفه های
نمودار Def نمایش سریال نمودار TensorFlow.
پیشوند پیشوندی که در graphDef به نامها اضافه می شود
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر graphDef یک سریال سازی شناخته شده از یک نمودار نیست.
همچنین مراجعه کنید

public void importGraphDef (بایت [] نمودارDef)

یک نمایش سریال از نمودار TensorFlow وارد کنید.

نمایش سریال نمودار ، که اغلب به عنوان GraphDef نامیده می شود ، می تواند توسط toGraphDef() و معادل آن در API های زبان دیگر ایجاد شود.

پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر graphDef یک سریال سازی شناخته شده از یک نمودار نیست.
همچنین مراجعه کنید

عمومی GraphOperationBuilder opBuilder (نوع رشته ، نام رشته)

سازنده را برمی گرداند تا Operation s را به نمودار اضافه کند.

مولفه های
نوع عملیات (یعنی محاسبه انجام شده را مشخص می کند)
نام برای مراجعه به عملیات ایجاد شده در نمودار.
برمی گردد
  • یک OperationBuilder ، که هنگام فراخوانی build() ، عملیات را به نمودار اضافه می کند. اگر build() فراخوانی نشود ، ممکن است برخی منابع نشت کنند.

عملیات GraphOperation عمومی (نام رشته)

عملیات (گره موجود در نمودار) را با نام ارائه شده برمی گرداند.

یا اگر چنین عملیاتی در نمودار وجود نداشته باشد ، null .

Iterator عمومی < عملیات > عملیات ()

تکرار بیش از همه Operation موجود در نمودار.

ترتیب تکرار مشخص نیست. در صورت تغییر نمودار اساسی در طول تکرار ، مصرف کنندگان تکرار کننده هیچ اعلانی دریافت نخواهند کرد.

بایت عمومی [] toGraphDef ()

یک نمایش سریال از نمودار ایجاد کنید.

همچنین مراجعه کنید

خروجی عمومی [] <؟> whileLoop ( خروجی [] <؟> ورودی ها ، Graph.WhileSubgraphBuilder cgBuilder ، Graph.WhileSubgraphBuilder bgBuilder ، نام رشته)

حلقه while ایجاد می کند.

مولفه های
ورودی ها ورودی های حلقه
cgBuilder whileSubgraphBuilder برای ساخت زیرنویس مشروط
bgBuilder whileSubgraphBuilder برای ساخت زیرنویس بدن
نام نام حلقه
برمی گردد
  • لیستی از خروجی های حلقه ، با همان طول inputs