هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GraphOperation

کلاس نهایی عمومی GraphOperation

پیاده سازی برای Operation که به عنوان گره به Graph .

نمونه های GraphOperation فقط تا زمانی معتبر هستند که Graph در آن معتبر باشد. بنابراین ، اگر close() فراخوانی شده باشد ، ممکن است متدهای موجود در نمونه GraphOperation با یک IllegalStateException شکست بخورند.

نمونه های GraphOperation تغییرناپذیر و بدون ریسمان هستند.

روشهای عمومی

بولی
برابر (شی o)
int
int
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده Tensors را برای این عمل برمی گرداند.
رشته
نام ()
نام کامل Operation را برمی گرداند.
int
numOutputs ()
تعداد سنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
<T> خروجی <T>
خروجی (int idx)
یک دسته نمادین را به یکی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.
خروجی [] <؟>
outputList (int idx ، int int)
دسته های نمادین را به لیستی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.
int
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته
رشته
نوع ()
نوع عملیات ، یعنی نام محاسبه انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

برابر بولی عمومی (شی public o)

hashCode عمومی int ()

public int inputListLength (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده Tensors را برای این عمل برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی نامگذاری شده است که هر کدام شامل یک تنسور یا لیستی از سنسورها هستند. این روش اندازه لیستی از سنسورها را برای یک ورودی مشخص با نام عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تنسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی های این عملیات.
برمی گردد
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده.

نام رشته عمومی ()

نام کامل Operation را برمی گرداند.

numOutputs هیات عمومی ()

تعداد سنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

خروجی عمومی <T> خروجی (int idx)

یک دسته نمادین را به یکی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.

اخطار: مطابقت نوع تنسور با تی را بررسی نمی کند. توصیه می شود این روش را با یک پارامتر نوع صریح فراخوانی کنید نه اینکه اجازه دهید استنباط شود ، مثلاً operation.<Integer>output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در میان خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

خروجی عمومی [] <؟> outputList (int idx ، int length)

دسته های نمادین را به لیستی از تنسورهای تولید شده توسط این عمل برمی گرداند.

مولفه های
idx شاخص تانسور اول لیست
طول تعداد تنسورهای موجود در لیست
برمی گردد
  • آرایه Output

public int outputListLength (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی نامگذاری شده است که هر یک از آنها یک تنسور منفرد یا لیستی از سنسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیستی از سنسورها را برای یک خروجی مشخص با نام عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تنسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) تولید شده توسط این عملیات.
برمی گردد
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده.

رشته عمومی toString ()

نوع رشته عمومی ()

نوع عملیات ، یعنی نام محاسبه انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.