Operation

عملیات رابط عمومی
زیر کلاس های غیر مستقیم شناخته شده

محاسبات را روی تانسورها انجام می دهد.

یک عملیات صفر یا بیشتر Tensor s (تولید شده توسط سایر عملیات ها) را به عنوان ورودی می گیرد و صفر یا بیشتر Tensor را به عنوان خروجی تولید می کند.

روش های عمومی

انتزاعی
inputListLength (نام رشته)
اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.
رشته انتزاعی
نام ()
نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.
انتزاعی
numOutputs ()
تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.
چکیده <T> خروجی <T>
خروجی (int idx)
یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
خروجی چکیده [] <?>
outputList (int idx، int length)
دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.
انتزاعی
outputListLength (نام رشته)
اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.
رشته انتزاعی
نوع ()
نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.

روش های عمومی

int intListLength انتزاعی عمومی (نام رشته)

اندازه لیست ورودی داده شده تانسورها را برای این عملیات برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین ورودی با نام است که هر کدام شامل یک تانسور یا لیستی از تانسورها می باشد. این روش اندازه لیست تانسورها را برای یک ورودی با نام خاص عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) ورودی های این عملیات.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این ورودی نامگذاری شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات ورودی با نام ارائه شده نداشته باشد.

نام رشته انتزاعی عمومی ()

نام کامل عملیات را برمی‌گرداند.

انتزاع عمومی int numOutputs ()

تعداد تانسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی‌گرداند.

خروجی انتزاعی عمومی <T> خروجی (int idx)

یک دسته نمادین را به یکی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

اخطار: بررسی نمی‌کند که نوع تانسور با T مطابقت داشته باشد. توصیه می‌شود این روش را با یک پارامتر نوع صریح فراخوانی کنید نه اینکه اجازه دهید آن را استنتاج کنید، مثلاً operation.&lt;Integer&gt;output(0)

مولفه های
idx شاخص خروجی در میان خروجی های تولید شده توسط این عملیات.

خروجی چکیده عمومی[] <?> outputList (int idx، int طول)

دستگیره های نمادین را به لیستی از تانسورهای تولید شده توسط این عملیات برمی گرداند.

مولفه های
idx شاخص تانسور اول لیست
طول تعداد تانسورها در لیست
برمی گرداند
  • آرایه Output

انتزاع عمومی int outputListLength (نام رشته)

اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این عملیات را برمی گرداند.

یک عملیات دارای چندین خروجی با نام است که هر کدام یک تانسور یا فهرستی از تانسورها را تولید می کند. این روش اندازه لیست تانسورها را برای خروجی نامگذاری شده خاصی از عملیات برمی گرداند.

مولفه های
نام شناسه لیست تانسورها (که ممکن است تعداد زیادی از آنها وجود داشته باشد) توسط این عملیات تولید شده است.
برمی گرداند
  • اندازه لیست تنسورهای تولید شده توسط این خروجی نامگذاری شده است.
پرتاب می کند
IllegalArgumentException اگر این عملیات خروجی با نام ارائه شده نداشته باشد.

نوع رشته انتزاعی عمومی ()

نوع عملیات، یعنی نام محاسبات انجام شده توسط عملیات را برمی گرداند.