هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OnesLike

کلاس نهایی عمومی OnesLike

یک سنسور از همان شکل و نوع x را برمی گرداند.

روشهای عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.
ثابت <T> OnesLike <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، Operand <T> x)
روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید OnesLike را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()
یک تانسور با همان شکل و نوع x اما پر شده با آن.

روشهای ارثی

روشهای عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

ورودی به عملیات TensorFlow ، خروجی یک عملیات TensorFlow دیگر است. این روش برای بدست آوردن یک دسته نمادین استفاده می شود که نشان دهنده محاسبه ورودی است.

استاتیک عمومی همانند <T> ایجاد ( دامنه محدوده ، Operand <T> x)

روش کارخانه برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات جدید OnesLike را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده دامنه فعلی
ایکس یک سنسور از نوع T
برمی گردد
  • نمونه جدیدی از OnesLike

خروجی عمومی <T> y ()

یک تانسور با همان شکل و نوع x اما پر شده با آن.