هشدار: این API منسوخ شده و پس از ثبات جایگزینی در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Operand

رابط عمومی Operand
زیر کلاس های غیرمستقیم شناخته شده

رابط کاربری با عملگرهای یک عملیات TensorFlow اجرا شده است.

مثال استفاده:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

روشهای عمومی

انتزاعی خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

روشهای عمومی

خروجی انتزاعی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک سنسور را برمی گرداند.

ورودی به عملیات TensorFlow ، خروجی یک عملیات TensorFlow دیگر است. این روش برای بدست آوردن یک دسته نمادین استفاده می شود که نشان دهنده محاسبه ورودی است.

همچنین مراجعه کنید