MirrorPadGrad

کلاس نهایی عمومی MirrorPadGrad

عملیات گرادیان برای «MirrorPad» op. این عملیات یک تانسور آینه‌دار را تا می‌کند.

این عملیات نواحی پرشده «ورودی» را با «MirrorPad» مطابق «بالشتک‌هایی» که شما مشخص کرده‌اید تا می‌کند. «paddings» باید همان آرگومان «paddings» باشد که به عملیات مربوطه «MirrorPad» داده شده است.

اندازه تا شده هر بعد D خروجی عبارت است از:

`input.dim_size(D) - paddings(D, 0) - paddings(D, 1)`

به عنوان مثال:

# 't' is [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]].
 # 'paddings' is [[0, 1]], [0, 1]].
 # 'mode' is SYMMETRIC.
 # rank of 't' is 2.
 pad(t, paddings) ==> [[ 1, 5]
            [11, 28]]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> MirrorPadGrad <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> واشر، حالت رشته ای)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MirrorPadGrad جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور تا شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک MirrorPadGrad <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> واشر، حالت رشته ای)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MirrorPadGrad جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور ورودی باید تا شود.
بالشتک ها یک ماتریس دو ستونی که اندازه های بالشتک را مشخص می کند. تعداد سطرها باید با رتبه «ورودی» برابر باشد.
حالت حالت استفاده شده در «MirrorPad»
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از MirrorPadGrad

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسور تا شده.