RiscConcat

عمومی RiscConcat کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> RiscConcat <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، عملوند <U> محور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConcat جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscConcat <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ارزش ها، عملوند <U> محور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscConcat جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscConcat

عمومی خروجی <T> خروجی ()