Assign

کلاس نهایی عمومی اختصاص

"ref" را با اختصاص "value" به آن به روز کنید.

این عملیات پس از انجام انتساب "ref" را به بیرون می دهد. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Assign.Options ویژگی اختیاری برای Assign

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> اختصاص <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Assign جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان «رف».
شخص Assign.Options
useLocking (بولی useLocking)
شخص Assign.Options
validateShape (بولی validateShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک اختصاص <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <T> ارزش، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Assign جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد. ممکن است غیر اولیه باشد.
ارزش مقداری که باید به متغیر نسبت داده شود.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Assign

عمومی خروجی <T> outputRef ()

= همان «رف». برای عملیاتی که می‌خواهند بعد از تنظیم مجدد متغیر از مقدار جدید استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده می‌شود.

عمومی استاتیک Assign.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، انتساب توسط یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.

عمومی استاتیک Assign.Options validateShape (بولی validateShape)

مولفه های
validateShape اگر درست باشد، این عملیات تأیید می‌کند که شکل "مقدار" با شکل تانسور اختصاص داده شده مطابقت دارد. اگر نادرست باشد، "ref" شکل "ارزش" را به خود می گیرد.