هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

TensorArrayPack

عمومی TensorArrayPack کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس TensorArrayPack.Options ویژگی اختیاری برای TensorArrayPack

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TensorArrayPack <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، عملوند <شناور> flowIn، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayPack جدید را بسته بندی می کند.
شخص TensorArrayPack.Options
elementShape ( شکل elementShape)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorArrayPack <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> دسته، عملوند <شناور> flowIn، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorArrayPack جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorArrayPack

عمومی استاتیک TensorArrayPack.Options elementShape ( شکل elementShape)

عمومی خروجی <T> ارزش ()