TensorArrayPack.Options

کلاس استاتیک عمومی TensorArrayPack.Options

ویژگی های اختیاری برای TensorArrayPack

روش های عمومی

TensorArrayPack.Options
elementShape ( Shape elementShape)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی TensorArrayPack.Options elementShape ( Shape elementShape)