TensorListSplit

عمومی TensorListSplit کلاس نهایی

یک تانسور را به یک لیست تقسیم می کند.

list[i] مربوط به طول [i] تانسور از تانسور ورودی است. تانسور باید حداقل رتبه 1 داشته باشد و دقیقاً دارای مجموع (طول) عناصر باشد.

تانسور: تانسور ورودی. element_shape: شکلی سازگار با عناصر موجود در تانسور. طول: بردار اندازه های بعد 0 تانسورها در لیست. output_handle: فهرست.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> TensorListSplit
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> elementShape، عملوند <طولانی> طول)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListSplit جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TensorListSplit ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> elementShape، عملوند <طولانی> طول)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات TensorListSplit جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListSplit

عمومی خروجی <؟> outputHandle ()