RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

کلاس نهایی عمومی RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

پارامترهای جاسازی SGD را بازیابی کنید.

عملیاتی که پارامترهای بهینه سازی را از جاسازی در حافظه میزبان بازیابی می کند. باید قبل از آن یک عملیات ConfigureTPUEmbeddingHost باشد که پیکربندی صحیح جدول جاسازی را تنظیم می کند. به عنوان مثال، این عملیات برای بازیابی پارامترهای به روز شده قبل از ذخیره یک چک پوینت استفاده می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options ویژگی های اختیاری برای RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

روش های عمومی

خروجی <Float>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
پیکربندی (پیکربندی رشته)
Static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters
ایجاد (حوزه دامنه ، NumShards طولانی، Long shardId، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Float>
مولفه های ()
پارامترهای پارامتر به‌روزرسانی شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی گرادیان نزولی تصادفی.
Static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
tableId (Long tableId)
Static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
tableName (رشته جدولName)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Float> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options پیکربندی (پیکربندی رشته)

عمومی static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters ایجاد می‌کند ( Scope scope، Long numShards، Long shardId، Options... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

پارامترهای خروجی عمومی <Float> ()

پارامترهای پارامتر به‌روزرسانی شده توسط الگوریتم بهینه‌سازی گرادیان نزولی تصادفی.

عمومی static RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options tableId (Long tableId)

عمومی استاتیک RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options tableName (string tableName)