Size

اندازه کلاس نهایی عمومی

اندازه یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک عدد صحیح نشان دهنده تعداد عناصر موجود در "ورودی" را برمی گرداند.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1,, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]]
 size(t) ==> 12
 

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <U تعداد، T> اندازه <U> را گسترش می دهد
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، Class<U> outType)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Size جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک <T> اندازه <صحیح>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Size جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

اندازه ثابت عمومی <U> ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، Class<U> outType)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Size جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Size

عمومی استاتیک اندازه <Integer> ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Size جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از Size

خروجی عمومی <U> خروجی ()