ResourceGather

عمومی ResourceGather کلاس نهایی

برش هایی را از متغیری که «منبع» به آن اشاره می کند با توجه به «شاخص ها» جمع آوری کنید.

«شاخص‌ها» باید یک تانسور صحیح از هر بعد (معمولاً 0-D یا 1-D) باشند. تولید تانسور خروجی با شکل `indices.shape + params.shape [1:]` که در آن:

# Scalar indices
   output[:, ..., :] = params[indices, :, ... :]
 
   # Vector indices
   output[i, :, ..., :] = params[indices[i], :, ... :]
 
   # Higher rank indices
   output[i, ..., j, :, ... :] = params[indices[i, ..., j], :, ..., :]
 

کلاس های تو در تو

کلاس ResourceGather.Options ویژگی اختیاری برای ResourceGather

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ResourceGather.Options
batchDims (بلند batchDims)
شخص <U، T گسترش تعداد> ResourceGather <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شاخص ها، کلاس <U> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceGather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
شخص ResourceGather.Options
validateIndices (بولی validateIndices)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ResourceGather.Options batchDims (بلند batchDims)

عمومی استاتیک ResourceGather <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، عملوند <T> شاخص ها، کلاس <U> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceGather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ResourceGather

عمومی خروجی <U> خروجی ()

عمومی استاتیک ResourceGather.Options validateIndices (بولی validateIndices)