TPUReplicatedInput

عمومی TPUReplicatedInput کلاس نهایی

N ورودی را به یک محاسبات TPU تکراری N-way متصل می کند.

این عملیات یک ورودی تکراری را در زیرگراف محاسباتی «tpu.replicate()» نگه می‌دارد. هر ورودی تکراری شکل و نوع مشابهی در کنار خروجی دارد.

به عنوان مثال:

%a = "tf.opA"()
 %b = "tf.opB"()
 %replicated_input = "tf.TPUReplicatedInput"(%a, %b)
 %computation = "tf.Computation"(%replicated_input)
 
محاسبه بالا دارای یک ورودی تکرار دو کپی.

کلاس های تو در تو

کلاس TPUReplicatedInput.Options ویژگی اختیاری برای TPUReplicatedInput

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> TPUReplicatedInput <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUReplicatedInput را بسته بندی می کند.
شخص TPUReplicatedInput.Options
شاخص (شاخص طولانی)
شخص TPUReplicatedInput.Options
isMirroredVariable (بولی isMirroredVariable)
شخص TPUReplicatedInput.Options
isPacked (بولی isPacked)
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک TPUReplicatedInput <T> ایجاد ( محدوده دامنه، Iterable < عملوند <T >> ورودی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید TPUReplicatedInput را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TPUReplicatedInput

عمومی استاتیک TPUReplicatedInput.Options شاخص (شاخص طولانی)

عمومی استاتیک TPUReplicatedInput.Options isMirroredVariable (بولی isMirroredVariable)

عمومی استاتیک TPUReplicatedInput.Options isPacked (بولی isPacked)

عمومی خروجی <T> خروجی ()