ResourceCountUpTo

کلاس نهایی عمومی ResourceCountUpTo

متغیری که توسط "منبع" به آن اشاره شده است را افزایش می دهد تا زمانی که به "حد" برسد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T شماره را گسترش می دهد> ResourceCountUpTo <T>
ایجاد ( محدوده دامنه ، منبع عملوند <?>، محدودیت طولانی، کلاس<T> T)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceCountUpTo جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک کپی از ورودی قبل از افزایش.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد منبع استاتیک عمومی ResourceCountUpTo <T> ( محدوده دامنه ، منبع عملوند <?>، محدودیت طولانی، کلاس<T> T)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceCountUpTo جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع باید از یک گره «متغیر» اسکالر باشد.
حد اگر افزایش ref آن را به بالاتر از حد برساند، در عوض یک خطای «OutOfRange» ایجاد می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceCountUpTo

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک کپی از ورودی قبل از افزایش. اگر هیچ چیز دیگری ورودی را تغییر ندهد، مقادیر تولید شده همگی متمایز خواهند بود.