UnbatchGrad

کلاس نهایی عمومی UnbatchGrad

گرادیان Unbatch.

مانند Batch عمل می کند اما با استفاده از شاخص batch_index داده شده دسته بندی چیزها به محض در دسترس قرار گرفتن آنها. این تضمین می‌کند که گرادیان‌ها در همان جلسه‌ای که پاس رو به جلو انجام شد، دوباره منتشر می‌شوند.

original_input: ورودی عملیات Unbatch این گرادیان است. batch_index: batch_index که به عملیات Unbatch داده می شود، گرادیان آن است. grad: گرادیان پایین دست. id: اسکالر id منتشر شده توسط Batch. batched_grad: مقدار بازگشتی، تانسور خالی یا گرادیان دسته‌ای. Container: کانتینری برای کنترل اشتراک منابع. shared_name: نمونه هایی از UnbatchGrad با یک کانتینر و shared_name احتمالاً متعلق به یک دسته هستند. اگر خالی بماند، نام عملیات به عنوان نام مشترک استفاده خواهد شد.

کلاس های تو در تو

کلاس UnbatchGrad.Options ویژگی اختیاری برای UnbatchGrad

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
خروجی <T>
شخص UnbatchGrad.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص <T> UnbatchGrad <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> originalInput، عملوند <طولانی> batchIndex، عملوند <T> گراد، عملوند <طولانی> شناسه، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnbatchGrad جدید را بسته بندی می کند.
شخص UnbatchGrad.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی خروجی <T> batchedGrad ()

عمومی استاتیک UnbatchGrad.Options ظرف (ظرف رشته)

عمومی استاتیک UnbatchGrad <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> originalInput، عملوند <طولانی> batchIndex، عملوند <T> گراد، عملوند <طولانی> شناسه، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnbatchGrad جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UnbatchGrad

عمومی استاتیک UnbatchGrad.Options sharedName (رشته sharedName)