ScatterMul

عمومی ScatterMul کلاس نهایی

به روز رسانی های پراکنده را در یک مرجع متغیر ضرب می کند.

این محاسبه عملیات

# Scalar indices
   ref[indices, ...] *= updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] *= updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] *= updates[i, ..., j, ...]
 
این خروجی عملیات `ref` پس از به روز رسانی انجام شده است. این امر زنجیره عملیاتی را که نیاز به استفاده از مقدار بازنشانی دارند آسان تر می کند.

ورودی‌های تکراری به درستی مدیریت می‌شوند: اگر چندین «شاخص» به یک مکان اشاره کنند، مشارکت آنها چند برابر می‌شود.

به «updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]» یا «updates.shape = []» نیاز دارد.

کلاس های تو در تو

کلاس ScatterMul.Options ویژگی اختیاری برای ScatterMul

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> ScatterMul <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterMul جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
outputRef ()
= همان "ref".
شخص ScatterMul.Options
useLocking (بولی useLocking)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ScatterMul <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> REF، عملوند <U> شاخص ها، عملوند <T> به روز رسانی، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ScatterMul جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد.
شاخص ها تانسوری از شاخص‌ها در بعد اول «ref».
به روز رسانی ها تانسوری از مقادیر به‌روزرسانی شده برای ضرب در «ref».
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از ScatterMul

عمومی خروجی <T> outputRef ()

= همان "ref". برای عملیاتی که می‌خواهند پس از انجام به‌روزرسانی از مقادیر به‌روزشده استفاده کنند، به‌عنوان سهولت بازگردانده شده است.

عمومی استاتیک ScatterMul.Options useLocking (بولی useLocking)

مولفه های
استفاده از قفل کردن اگر True باشد، عملیات با یک قفل محافظت می شود. در غیر این صورت رفتار تعریف نشده است، اما ممکن است اختلاف کمتری از خود نشان دهد.