BroadcastTo

کلاس نهایی عمومی BroadcastTo

پخش یک آرایه برای یک شکل سازگار.

پخش فرآیند ساخت آرایه هایی است که دارای اشکال سازگار برای عملیات حسابی باشند. دو شکل با هم سازگار هستند اگر برای هر جفت بعد یا مساوی باشند یا یکی از آنها یکی باشد.

مثلا:

>>> x = tf.constant([[1, 2, 3]]) # Shape (1, 3,) >>> y = tf.broadcast_to(x, [2, 3]) >>> print(y ) tf.Tensor( [[1 2 3] [1 2 3]]، shape=(2، 3)، dtype=int32)

در مثال بالا، تانسور ورودی با شکل «[1، 3]» به تانسور خروجی با شکل «[2، 3]» پخش می‌شود.

در هنگام پخش، اگر یک تانسور دارای محورهای کمتر از حد لازم باشد، شکل آن در سمت چپ با محورهایی قرار می گیرد. بنابراین این نتیجه همان مثال قبلی را می دهد:

>>> x = tf.constant([1, 2, 3]) # Shape (3,) >>> y = tf.broadcast_to(x, [2, 3])

هنگام انجام عملیات پخش شده مانند ضرب یک تانسور در یک اسکالر، پخش (معمولاً) مقداری مزیت زمانی یا مکانی را به همراه دارد، زیرا تانسور پخش شده هرگز محقق نمی شود.

با این حال، «پخش_به» چنین مزایایی را به همراه ندارد. تانسور تازه ایجاد شده حافظه کامل شکل پخش شده را می گیرد. (در یک زمینه نمودار، «پخش_به» ممکن است با عملیات بعدی ترکیب شود و سپس بهینه شود، اما.)

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T، U تعداد> BroadcastTo <T> را گسترش می دهد
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>، شکل عملوند <U>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastTo جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

پخش استاتیک عمومی برای ایجاد <T> ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>، شکل عملوند <U>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات BroadcastTo جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک تانسور برای پخش.
شکل یک تانسور 1 بعدی `int`. شکل خروجی مورد نظر.
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از BroadcastTo

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور