TensorListGetItem

کلاس نهایی عمومی TensorListGetItem

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> TensorListGetItem <T>
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputHandle، Operand <Integer> index، Operand <Integer> elementShape، Class<T> elementDtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات TensorListGetItem جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا TensorListGetItem <T> ایجاد ( scope scope, Operand <?> inputHandle, Operand <Integer> index, Operand <Integer> elementShape, Class<T> elementDtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات TensorListGetItem جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از TensorListGetItem

خروجی عمومی مورد <T> ()