DataServiceDatasetV2

کلاس نهایی عمومی DataServiceDatasetV2

مجموعه داده ای ایجاد می کند که داده ها را از سرویس tf.data می خواند.

کلاس های تو در تو

کلاس DataServiceDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای DataServiceDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک DataServiceDatasetV2
ایجاد ( scope scope، Operand <Long> dataId، Operand <String> processingMode، Operand <String> آدرس، Operand <String> پروتکل، Operand <String> jobName، Operand <Long> customersId، Operand <Long> numConsumers، Operand <Long > maxOutstandingRequests، Operand <?> iterationCounter، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DataServiceDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک DataServiceDatasetV2.Options
crossTrainerCacheOptions (رشته crossTrainerCacheOptions)
استاتیک DataServiceDatasetV2.Options
DataTransferProtocol (پروتکل انتقال داده رشته)
خروجی <?>
استاتیک DataServiceDatasetV2.Options
targetWorkers (String targetWorkers)
استاتیک DataServiceDatasetV2.Options
taskRefreshIntervalHintMs (Long taskRefreshIntervalHintMs)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد عمومی ایستا DataServiceDatasetV2 ( دامنه دامنه ، Operand <Long> DataId، Operand <String> processingMode، Operand <String> آدرس، پروتکل Operand <String>، Operand <String> jobName، Operand <Long> customerId، Operand <Long> numConsumers، Operand <Long> maxOutstandingRequests، Operand <?> iterationCounter، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات DataServiceDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از DataServiceDatasetV2

عمومی استاتیک DataServiceDatasetV2.Options crossTrainerCacheOptions (String crossTrainerCacheOptions)

عمومی ایستا DataServiceDatasetV2.Protocol dataTransfer Options (String dataTransferProtocol)

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی Static DataServiceDatasetV2.Options targetWorkers (String targetWorkers)

عمومی استاتیک DataServiceDatasetV2.Options taskRefreshIntervalHintMs (Long taskRefreshIntervalHintMs)