RiscDot

عمومی RiscDot کلاس نهایی

کلاس های تو در تو

کلاس RiscDot.Options ویژگی اختیاری برای RiscDot

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscDot <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> یک عملوند <T> ب، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscDot جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص RiscDot.Options
transposeA (بولی transposeA)
شخص RiscDot.Options
transposeB (بولی transposeB)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscDot <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> یک عملوند <T> ب، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscDot جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscDot

عمومی خروجی <T> محصول ()

عمومی استاتیک RiscDot.Options transposeA (بولی transposeA)

عمومی استاتیک RiscDot.Options transposeB (بولی transposeB)