RiscDot.Options

کلاس استاتیک عمومی RiscDot.Options

ویژگی های اختیاری برای RiscDot

روش های عمومی

RiscDot.Options
transposeA (transposeA Boolean)
RiscDot.Options
transposeB (transposeB)

روش های ارثی

روش های عمومی

public RiscDot.Options transposeA (transposeA Boolean)

عمومی RiscDot.Options transposeB (TransposeB Boolean)