ExperimentalStatsAggregatorSummary

عمومی ExperimentalStatsAggregatorSummary کلاس نهایی

خلاصه ای از هر آمار ثبت شده توسط مدیر آمار داده شده را تولید می کند.

روش های عمومی

خروجی <رشته>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExperimentalStatsAggregatorSummary
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> تکرارکننده)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorSummary جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <رشته>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <رشته> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExperimentalStatsAggregatorSummary ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> تکرارکننده)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExperimentalStatsAggregatorSummary جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExperimentalStatsAggregatorSummary

عمومی خروجی <رشته> خلاصه ()