RefExit

عمومی RefExit کلاس نهایی

از فریم فعلی به فریم اصلی خود خارج می شود.

Exit «داده» ورودی خود را در اختیار قاب والد قرار می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RefExit <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefExit جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
همان تانسور «داده».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefExit <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefExit جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
داده ها تانسوری که باید در اختیار قاب والد قرار گیرد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefExit

عمومی خروجی <T> خروجی ()

همان تانسور «داده».