CollectiveReduceV3

عمومی CollectiveReduceV3 کلاس نهایی

به طور متقابل تانسورهای متعدد از نوع و شکل یکسان را کاهش می دهد.

کلاس های تو در تو

کلاس CollectiveReduceV3.Options ویژگی اختیاری برای CollectiveReduceV3

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> CollectiveReduceV3 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <؟> ارتباط، عملوند <صحیح> groupAssignment، کاهش رشته، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV3 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
شخص CollectiveReduceV3.Options
timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک CollectiveReduceV3 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <؟> ارتباط، عملوند <صحیح> groupAssignment، کاهش رشته، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات CollectiveReduceV3 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از CollectiveReduceV3

عمومی خروجی <T> داده ها ()

عمومی استاتیک CollectiveReduceV3.Options timeoutSeconds (timeoutSeconds شناور)