UnwrapDatasetVariant

عمومی UnwrapDatasetVariant کلاس نهایی

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص UnwrapDatasetVariant
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnwrapDatasetVariant جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک UnwrapDatasetVariant ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputHandle)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات UnwrapDatasetVariant جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از UnwrapDatasetVariant

عمومی خروجی <؟> outputHandle ()