HashTable

عمومی پشته کلاس نهایی

یک جدول هش بدون مقدار اولیه ایجاد می کند.

این عملیات یک جدول هش ایجاد می کند و نوع کلیدها و مقادیر آن را مشخص می کند. قبل از استفاده از جدول، باید آن را مقداردهی اولیه کنید. پس از مقداردهی اولیه جدول تغییرناپذیر خواهد بود.

کلاس های تو در تو

کلاس HashTable.Options ویژگی اختیاری برای HashTable

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص HashTable.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص <T، U> پشته
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> keyDtype، کلاس <U> valueDtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HashTable جدید را بسته بندی می کند.
شخص HashTable.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <؟>
tableHandle ()
دسته به یک میز.
شخص HashTable.Options
useNodeNameSharing (بولی useNodeNameSharing)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک HashTable.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این جدول در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی استاتیک پشته ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> keyDtype، کلاس <U> valueDtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HashTable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از HashTable

عمومی استاتیک HashTable.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر این جدول خالی نباشد، این جدول با نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

عمومی خروجی <؟> tableHandle ()

دسته به یک میز.

عمومی استاتیک HashTable.Options useNodeNameSharing (بولی useNodeNameSharing)

مولفه های
useNodeNameSharing اگر true و shared_name خالی باشد، جدول با استفاده از نام گره به اشتراک گذاشته می شود.